Авторизація|

Постанова ЦК про звіт звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період роботи з листопада 2005 року по листопад 2010 року

26 листопада 2010,Актуальні документи

Про звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період роботи з листопада 2005 року по листопад 2010 року

Заслухавши і обговоривши звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України, VII з'їзд відмічає, що у звітному періоді ЦК Профспілки, організаційні ланки проводили значну роботу з реалізації статутних завдань щодо організаційного зміцнення Профспілки, забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

2006-2010 роки стали періодом активних дій Профспілки, спрямованих на забезпечення розвитку освіти в Україні, впровадження системних змін, зорієнтованих на створення умов для забезпечення доступності якісної освіти.

ЦК Профспілки, його президія приділяли особливу увагу питанням формування свідомого ставлення спілчан до перебування у Профспілці, посилення мотиваційних аспектів. Всеукраїнська Профспілка працівників освіти і науки України у звітному періоді зросла чисельно і об'єднує в своїх лавах понад 2 мільйони членів.

Профспілка наполегливо домагалася ресурсного забезпечення сфери освіти, підвищення рівня соціальних гарантій спілчан і соціального статусу педагогічних працівників, передусім шляхом законодавчого та нормативно- правового їх врегулювання.

З участю ЦК Профспілки опрацьовано понад 80 законопроектів щодо розвитку системи освіти, умов праці, навчання, матеріального, житлово- побутового, пенсійного забезпечення працівників, діяльності професійних спілок, розвитку соціального партнерства та ін. Врахування пропозицій Профспілки в остаточній редакції ряду законів сприяло зростанню видатків на освіту, суттєвому збільшенню розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, вдосконаленню окремих видів оподаткування, поліпшенню умов пенсійного забезпечення тощо.

Статутні цілі та програмні завдання галузева Профспілка реалізує через механізми соціального партнерства, а також шляхом участі у протестних діях, зокрема у колективному трудовому спорі Федерації профспілок України з Кабінетом Міністрів України.

Діють Галузева угода між ЦК Профспілки та Міністерством освіти і науки України, територіальні угоди в галузі освіти, а також колективні договори навчальних закладів і установ.

З'їзд відзначає, що впродовж звітного періоду збільшено видатки на освіту в Державному бюджеті України. В 2010 році вони становлять 7,09 відсотка від валового внутрішнього продукту проти 5,9 відсотка у 2005 році. Забезпечено зростання більш ніж у двічі заробітної плати працівників. Реалізація закону про реструктуризацію заборгованості з виплат за ст.57 Закону України «Про освіту» дозволила додатково сплатити педагогічним та науково-педагогічним працівникам з держбюджету близько 2,7 млрд. грн.

Здійснено прискорене, порівняно із запланованим, запровадження II та III етапів оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки, що позначилося на підвищенні рівня оплати праці освітян.

Унаслідок вжитих Профспілкою рішучих заходів на етапі завершення знаходиться вирішення питання щодо встановлення щомісячної 20- відсоткової надбавки всім категоріям педагогічних працівників.

Забезпечено, в основному, своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати, в тому числі за період відпусток.

Спільні дії профспілок бюджетної сфери за активної підтримки Федерації профспілок України дозволили суттєво поліпшити матеріальне становище медичних і бібліотечних працівників галузі.

Свідченням певних здобутків у посиленні соціально-економічного захисту студентської молоді стало відчутне наближення розміру стипендії до прожиткового мінімуму.

Забезпечується захист прав спілчан на безпечні умови праці та навчання, вживаються заходи для надання працюючим соціальних гарантій відповідно до Закону України «Про охорону праці».

Поліпшується оздоровча, культурно-масова, фізкультурно-спортивна робота. На базі санаторіїв-профілакторіїв щорічно забезпечено лікування та оздоровлення більше 40 тисяч членів Профспілки. Вживаються дієві заходи для організації відпочинку та оздоровлення дітей спілчан.

Правова служба Профспілки, широкий профспілковий актив забезпечували громадський контроль за дотриманням законодавства про працю. Здійснювався досудовий і захист в судах трудових, соціально- економічних прав та професійних інтересів працівників, надавалася консультативна допомога членам Профспілки.

Продовжувалося співробітництво на основі двосторонніх договорів з профспілками працівників освіти і науки Білорусі, Російської Федерації, Молдови, Грузії та профспілками вчителів Польщі і Франції.

Відбулося структурне та організаційне зміцнення Профспілки.

Спрямовувалася робота на створення цілісної фінансової системи всіх організаційних ланок.

Здійснено комплекс заходів для створення єдиної системи інформаційного забезпечення.

Разом з тим, з'їзд наголошує на необхідності нагального вирішення ряду питань, зокрема тих, що стосуються трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан. Вимагають упорядкування умови оплати праці

шляхом відновлення міжпосадових, міжкваліфікаційних співвідношень у рівнях тарифних ставок і посадових окладів різних професійно- кваліфікаційних груп. Потребують підвищення посадові оклади та ставки заробітної плати працівників з поступовим їх наближенням до гарантованого ст.57 Закону України «Про освіту» рівня.

Вкрай необхідні рішучі кроки для вирішення житлової проблеми працівників, зокрема шляхом включення відповідних заходів до Державної програми «Вчитель», їх фінансового забезпечення, а також поліпшення житлово-побутових умов студентів.

Вимагають суттєвого поліпшення на місцях стан охорони праці, умов навчання, здійснення медичних оглядів.

Нормативного врегулювання потребує діяльність санаторіїв- профілакторіїв як структурних підрозділів вищих навчальних закладів, організація харчування студентів.

Нинішній стан оздоровлення дітей спілчан свідчить про необхідність пошуку нових підходів для його організаційного і фінансового забезпечення.

Вимагає удосконалення фінансова діяльність Профспілки.

VII з'їзд Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:

1.         Затвердити звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період з листопада 2005 року по листопад 2010 року.

2.         Визнати роботу Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період з листопада 2005 року по листопад 2010 року задовільною.

3.         Схвалити тексти звернень делегатів з'їзду та направити їх до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.

4.         Організаційним ланкам Профспілки працівників освіти і науки України всіх рівнів:

4.1.     Забезпечити реалізацію завдань, визначених Основними напрямами діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки;

4.2.     Удосконалити мотиваційну роботу із залучення до профспілкового членства працівників закладів освіти і науки, осіб, які навчаються;

4.3.     Удосконалити форми і методи роботи для створення позитивного іміджу Профспілки, узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи структурних ланок, окремих профактивістів;

4.4.     Забезпечити ефективну роботу виборних профспілкових органів, підвищувати їх роль у діяльності Профспілки. Не допускати обмеження законодавчо визначених прав Профспілки та її організаційних ланок, зокрема первинних профспілкових організацій;

4.5.     Активізувати роботу щодо здійснення представництва, захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки через соціальний діалог;

4.6.     Добиватися дотримання норм чинного законодавства щодо створення необхідних умов роботи і навчання працівників та осіб, які навчаються, гідної оплати праці і підвищення рівня стипендіального забезпечення. Надавати безоплатну юридичну допомогу членам Профспілки;

4.7.     Посилити громадський контроль за виконанням заходів, передбачених Національною, регіональними програмами поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, соціального захисту працюючих;

4.8.     Досягати збільшення кількості освітян та членів їх сімей, охоплених оздоровленням, за рахунок різних джерел фінансування.

5. Центральному комітету Профспілки:

5.1.     Добиватися забезпечення педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників державних гарантій, передбачених ст.57 Закону України «Про освіту», виконання норм Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти України».

Використати з цією метою можливості, пов'язані із рішеннями І Всеукраїнського з'їзду працівників дошкільних закладів, підготовкою і проведенням Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, здійсненням комплексу заходів в рамках оголошеного Президентом України 2011 року - Роком освіти та інформаційного суспільства;

5.2.     Створити службу технічної інспекції праці ЦК Профспілки працівників освіти і науки України в організаційних ланках для кваліфікованого виконання повноважень, покладених на профспілки чинним законодавством;

5.3.     Розробити заходи щодо збереження, функціонування, фінансування мережі оздоровчих, лікувально-профілактичних, спортивно- фізкультурних, культурно-освітніх закладів;

5.4.     Внести пропозиції уряду щодо механізмів створення пільгової кредитної системи на придбання та будівництво житла педагогічним, науково-педагогічним працівникам із щорічним передбаченням на цю мету видатків з Державного бюджету. Всіляко сприяти успішній реалізацій Державної програми «Вчитель»;

5.5.     Добиватися встановлення належного рівня пенсійного забезпечення працівників освіти і науки відповідно до положень Національної доктрини розвитку освіти, здійснювати захист та представництво інтересів освітян похилого віку;

5.6.     Забезпечити створення єдиної системи автоматизації ведення бухгалтерського обліку, уніфікацію форми кошторису, запровадження єдиної форми фінансового звіту. Активізувати роботу щодо цільового використання профспілкових коштів і поповнення бюджету Профспілки;

5.7.     Вживати заходів для збереження і примноження майна Профспілки та забезпечити його ефективне використання.

6.         Територіальним (районним, міським, обласним, Кримській республіканській) організаціям Профспілки:

6.1.     Активізувати роботу для створення організаційних ланок Профспілки в містах, де вони відсутні;

6.2.     Здійснювати системну роботу з профспілковими кадрами і активом шляхом навчання, стажування, підвищення кваліфікації, створення дієвого резерву кадрів;

6.3.     Посилити роботу щодо збереження мережі закладів та установ освіти, забезпечення зайнятості членів Профспілки;

6.4.     Вимагати включення в регіональні програми показників забезпечення житлом педагогічних працівників;

6.5.     Вжити заходів щодо передбачення в штатних розписах навчальних закладів та установ освіти і науки із числом працюючих 50 і більше осіб посад фахівців служби з охорони праці відповідно до ст.15 Закону України «Про охорону праці».

7.         Профспілковим комітетам первинних профспілкових організацій:

7.1.     Забезпечити внутрішньоспілкову дисципліну, підвищувати результативність виконання рішень виборних органів Профспілки із системним інформуванням щодо стану цієї роботи членів Профспілки;

7.2.     Продовжити колдоговірну роботу в установах і закладах освіти і науки відповідно до положень Галузевої угоди, добиватися підвищення її дієвості та результативності. Забезпечити контроль за виконанням колективних договорів;

7.3.     Використовувати сучасні форми роботи щодо залучення до лав Профспілки нових членів, посилювати мотивацію профспілкового членства як одного з пріоритетних напрямів статутної діяльності.

Голова Профспілки
Г. Ф. Труханов

postanova-ck.pdf [125.33 Kb] (cкачувань: 23)

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

02.вересня

З Днем знань!

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці