Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
22 серпня 2019
Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років 
підвищення кваліфікації. Лише педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або
присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність
за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням.
Відповідь
14 серпня 2019
Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років 
підвищення кваліфікації. Лише педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або
присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність
за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням.

Премии

Категорія: Загальні|28 березня 2019
Відповідь
14 серпня 2019

Законодавством не передбачено обов'язкових виплат непедагогічним працівникам до Дня працівника освіти. Педагогічним працівникам виплачується грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків, яка, як правило, надається, в м. Києві до Міжнародного жіночого дня та Дня працівників освіти. Виплата премії здійснюється в межахї фонду оплати праці відповідно до положення про преміювання, затвердженого в закладі освіти.

Відповідь
14 серпня 2019

З цього приводу є роз'яснення МОНУ.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.01.2018 р. № 2.4-227

Щодо атестації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які працюють не за фахом

Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти розглянуто лист <...> про надання роз'яснення щодо атестації педагогічних працівників, які працюють у закладах дошкільної освіти не за фахом, та повідомляємо.

Відповідно до частини першої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту", педагогічний працівник закладу дошкільної освіти - особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

Згідно з частиною першою статті 32 зазначеного Закону, атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

За результатами атестації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії), може бути присвоєно відповідне педагогічне звання вихователям - "Вихователь-методист", а вихователям-методистам - "Старший вихователь", учителям усіх спеціальностей - "Старший вчитель", "Вчитель-методист".

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами) (далі - Типове положення), передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають відповідної педагогічної освіти.

Зокрема, така можливість визначена пунктами 3.26 та 4.10 Типового положення. При цьому обов'язковою умовою має бути наявність у педагогічного працівника іншої повної вищої освіти та проходження курсів підвищення кваліфікації на посаді, яку займає працівник. Зазначена норма застосовується з дня набрання чинності Типовим положенням (30.12.2010 р.).

Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів та викладачів усіх спеціальностей, а також щодо вчителів-дефектологів, методистів, вихователів, вихователів-методистів, соціальних педагогів, практичних психологів, логопедів, вчителів-логопедів, завідувачів логопедичними пунктами, педагогів-організаторів, концертмейстерів, художніх керівників, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, праці та слухових кабінетів, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Враховуючи зазначене, педагог з повною вищою освітою, яка пройшла курси підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти, має рівні права з іншими педагогами на атестацію, встановлення кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання. Критерієм для присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічного звання є відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3 - 4.6, 5.2 Типового положення.

З повагою

 

Заступник директора департаменту   С. М. Дятленко

Відповідь
16 січня 2019

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. 

На жаль, законодавством не встановлено критеріїв встановлення відповідності наукового ступеня профілю діяльності. 

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

Відповідь
11 січня 2019

Згідно з п. 4.2.7 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 -2020 роки  з метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії при звільненні педагогічних працівників вивільнені години мають  розподілятися, у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження. 

Тому радимо Вам звернутися до директора закладу освіти з письмовою заявою про надання Вам годин педагогічного навантаження, які вивільнилися, у зв'язку зі звільненням учителя з подальшим призначенням його директором закладу.

ПЕДСТАЖ

Категорія: Загальні|9 січня 2019
Відповідь
10 січня 2019

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено Постановою Кабінету міністрів України, від 31.01.2001, № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"". Відповідно зо зазначеного порядку працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується період роботи на цих посадах. В іншому разі заміна вихователя не зараховується до спеціального стажу для виплати надбавки за вислугу років.