Авторизация| Регистрация
Правила Эксперт

оплата педпраці ДНЗ

Категорія: Загальні|31 січня 2014
Відповідь
31 січня 2014

При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи, проводиться погодинна оплата праці.
При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке триває більше двох місяців, оплата праці здійснюється виходячи із ставки заробітної плати (окладу).

оплата заміни годин

Категорія: Загальні|31 січня 2014
Відповідь
31 січня 2014

Така оплата праці є неправомірною. Законодавством не передбачено здійснення оплати праці вихователя ІІ категорії, виходячи із розміру посадового окладу вихователя без категорії, у тому числі і у випадку виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. 

індексація

Категорія: Загальні|30 січня 2014
Відповідь
31 січня 2014

Відповісти на Ваше питання можна, лише знаючи рік і місяць прийому Вас на роботу (переведення на іншу посаду), розміри Вашої заробітної плати в попередні періоди, розміри підвищень заробітної плати, місцяці, в які проводилися такі підвищення. Від усіх цих факторів залежить нарахування індексації заробітної плати. 

 

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101 відсотка.

У разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, пенсії, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, стипендій, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

У разі коли підвищення розмірів мінімальних соціальних гарантій не супроводжується зростанням грошових доходів громадян,грошові доходи індексуються на загальних підставах.

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення.

Відповідь
29 січня 2014

Частиною шостою ст. 179 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. (за текстом – КЗпП України) та п. 3 ст. 25 Закону «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (зі змінами та доповненнями) визначено, що у разі якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.
Отже, ця відпустка надається за заявою жінки повністю або частково в межах установленого періоду, тобто на термін, зазначений у медичному висновку (довідці ЛКК), та оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця. 

При визначенні спеціального стажу для виходу на пенсію за вислугу років враховується період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку  

При визначенні страхового стажу (для розрахунку розміру пенсії) період догляду за дитиною до досягнення шестирічного віку визначається наступним чином. Особі, якій у встановленому законом порядку надана відповідна відпустка по догляду за дитиною до 3- та 6-річного віку, час догляду за дитиною у період до 01.01.2004 року зараховується до страхового стажу. 

Починаючи з 01.01.2004 року час неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною з 3-х до 6 років не зараховується до страхового стажу.  

При визначенні страхового стажу для оплати лікарняного: період догляду за дитиноюз 3-х до 6 років до 27.02.2001 року враховується в стаховий стаж, після цієї дати - не зараховується. 

При визначенні стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Місце роботи на період такої відпустки зберігається.

 

педагогічний стаж

Категорія: Загальні|29 січня 2014
Відповідь
29 січня 2014

 Відповідно до п.3 примітки до Постанови КМУ від 04.11.1993 р. № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 р., яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.Відповідно до «Положенния о порядке исчисления стажа для назначения пенсий за выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения», затвердженого Постановою Ради Міністрів СРСР від 17.12.1959 р. № 1397, «учителям, врачам и другим работникам просвещения и здравоохранения в стаж работы по специальности, кроме работы в учреждениях, организациях и должностях, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, засчитывается выборная и другая ответственная работа в партийных и комсомольских органах».За законодавством, що діяло за часів СРСР, учителям, лікарям та іншим працівникам освіти і охорони здоров’я в стаж роботи за спеціальністю, окрім роботи в установах, організаціях та посадах, робота в яких давала право на пенсію за вислугу років, зараховувалася робота на виборних посадах, зокрема і в профспілкових органах, якщо не менше 2/3 стажу, необхідного для призначення пенсії, приходилося на роботу в установах, організаціях та посадах, робота в яких давала право на пенсію за вислугу років.

Таким чином, робота на виборних посадах враховується до педагогічного стажу для виходу на пенсію за вислугу років, якщо не менше 2/3 стажу, необхідного для призначення пенсії, приходилося на роботу в установах, організаціях та посадах, робота в яких давала право на пенсію за вислугу років.

відпрацювання 3 роки?

Категорія: Загальні|29 січня 2014
Відповідь
29 січня 2014

Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, регулюється постановою КМУ від 22 серпня 1996 року №992. Цимпорядком затверджено Типову про підготовку фахівців з вищою освітою. За цією угодою вищий навчальний заклад зобов'язується забезпечити після закінчення навчання та одержання відповідноїкваліфікації місцем працевлаштування в державному секторі народного господарства, де він зобов'язаний відпрацювати не менше трьох років. Студент, в свою чергу, зобов'язується прибути після закінчення вищого навчального закладу на місце направлення і відпрацювати не менше трьох років, а у разі відмови їхати за призначенням відшкодувати до державного бюджету вартість навчання в установленому порядку.
Зважаючи на те, що Ви не відмовлялися їхати за призначенням, вважаємо, що Вами не було порушено умов Типової угоди, відповідно відшкодовувати до державного бюджету вартість невчання не потрібно (якщо інше не передбачено угодою між Вами та роботодавцем).

Відповідь
27 січня 2014

    У листі Міністерства соціальної політики України від 25.09.2013 р. № 175/06/186-13 надано роз’яснення щодо припинення трудового договору в порядку переведення.

   Для припинення трудового договору в порядку переведення та захисту прав працівника власник або уповноважений ним орган підприємства, куди переводиться працівник, повинен подати відповідний лист-запит власнику або уповноваженому ним органу підприємства, на якому працює працівник, з проханням звільнити його з роботи на підставі переведення згідно з п. 5 ст. 36 КЗпП.

У листі-запиті доцільно зазначити строк, в який просять звільнити працівника. Це підтверджуватиме зобов'язання про прийняття на роботу в порядку переведення у вказаний в документі термін. Відсутність у листі-запиті строку звільнення може призвести до виникнення трудових спорів. Лист-запит, як правило, видається працівникові або надсилається на інше підприємство поштою.

У разі згоди власника або уповноваженого ним органу підприємства, на якому працює працівник, на припинення з останнім трудового договору за п. 5 ст. 36 КЗпП на підставі переведення працівнику необхідно подати відповідну заяву з проханням звільнити його з роботи. Прийняття на іншу роботу здійснюється теж на підставі відповідної заяви працівника з проханням прийняти на роботу в порядку переведення. Припинення трудового договору і прийняття на роботу мають бути оформлені наказами чи розпорядженнями відповідних власників підприємств або уповноважених ними органів про звільнення працівника з попереднього місця роботи та про прийняття його на нове місце роботи в порядку переведення з посиланням на п. 5 ст. 36 КЗпП у погоджений сторонами строк.

Частиною п'ятою ст. 24 КЗпП передбачено, що особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.