Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
21 квітня 2016

Ні, Типове положення про атестацію педагогічних працівників не передбачає збереження категорії за працівниками, які працюють за сумісництвом та за основним місцем роботи на різних посадах.

Відповідь
29 квітня 2016

Для прийняття рішення у вказаному Вами випадку необхідно, щоб за нього проголосували 4 члени атестаційної комісії. Тобо, наприклад, для того, щоб було рішення "присвоїти кваліфікаційну категорію...", "підтвердити кваліфікаційну категорію..." необхідно, щоб за це рішення проголосували не менше 4 членів комісії.

Відповідь
24 березня 2016

Відповідно до Типового положення про атестацію при переході педагогічних працівників з одного навчального закладу в інший кваліфікаційна категорія зберігається. В листі МОНУ від 19 грудня 2013 року № 1/9-891 надано роз'яснення щодо атестації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які працюють не за фахом. Зокрема, МОНУ зазначає, що вiдповiдно до пункту 1.5 тимчасового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 06.10.2010 № 930 (iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України вiд 20.12.2011 № 1473, наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 08.08.2013 № 1135), атестацiя педагогiчних працiвникiв є обов’язковою.Умовою присвоєння квалiфiкацiйних категорiй педагогiчним працiвникам є наявнiсть у них повної вищої освiти. Згiдно з пунктом 3.26 Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв особи з повною вищою педагогiчною освiтою або iншою повною вищою освiтою, прийнятi на посади педагогiчних працiвникiв за спецiальностями, фахiвцi з яких не готувалися вищими навчальними закладами або пiдготовленi у недостатнiй кiлькостi, за умови проходження ними пiдвищення квалiфiкацiї, атестуються як такi, що мають вiдповiдну освiту. Зважаючи на зазначене вище, педагогiчнi працiвники, якi працюють у дошкiльних навчальних закладах без вiдповiдної освiти та якi пройшли пiдвищення квалiфiкацiї, атестуються як такi, що мають вiдповiдну освiту. Вони пiдлягають черговiй атестацiї один раз на п’ять рокiв i мають право на присвоєння їм квалiфiкацiйних категорiй за умови вiдповiдностi критерiям, установленими пунктами 4.4–4.6 Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв.