Авторизация| Регистрация

Права педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів за законопроектом "Про освіту"

2 серпня 2017,Головна, Новини
Згідно з проектом закону «Про освіту» метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом її виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок. Діти старшого дошкільного віку обов’язково мають бути охоплені дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти. При цьому, відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків. Батьки самостійно обирають способи та форми, якими забезпечують реалізацію права дітей на дошкільну освіту. Органи місцевого самоврядування мають створити умови для здобуття дошкільної освіти шляхом формування і розвитку мережі закладів освіти, замовлення підготовки педагогічних працівників, реалізації освітніх програм неформальної освіти для батьків; проведення інших заходів. Діти зможуть здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють: - у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності; - у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів освіти; - у сім’ї – за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти; - за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність; - за допомогою фізичних осіб-підприємців, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.
Фінансування дошкільної освіти здійснюватиметься за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Законопроектом надається можливість також фінансувати дошкільну освіту шляхом надання освітньої субвенції.Сертифікація педагогічних працівників
Як і вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, зокрема такі як вихователі, практичні психологи, інструктори з фізкультури, за їхнім бажанням проходитимуть сертифікацію, тобто процедуру зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюватиметься шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Варто наголосити, що сертифікація педагогічного працівника відбуватиметься на добровільних засадах виключно за його ініціативою. Процедуру сертифікації здійснюватимуть спеціально уповноважені державою установи. За результатами успішного проходження сертифікації видаватиметься сертифікат, який буде дійсним упродовж трьох років. Із введенням сертифікації обов’язкова атестація педагогічних працівників раз у п’ять років не скасовується, водночас успішне проходження сертифікації зараховуватиметься як проходження атестації педагогічним працівником.
Оплата праці
Згідно зі ст. 61 законопроекту посадовий оклад педагогічного працівника (найнижчої кваліфікаційної категорії) встановлюватиметься в розмірі не менше чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Враховуючи величину прожиткового мінімуму на працездатну особу станом на початок року 1600 гривень, розмір посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії, при введенні в дію цієї норми, наприклад у 2017 році, становив би 6400 гривень. При цьому, варто зауважити, що норму щодо встановлення посадових окладів у розмірі не менше чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, планується запровадити з 1 січня 2018 року. Кабінет Міністрів України повинен буде забезпечити до 2023 року поетапну реалізацію вищевказаного положення, починаючи з 1 січня 2018 року, затвердивши відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати). Посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищуватиметься не менше ніж на 10 відсотків. Вихователям та іншим педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів як це передбачено і чинним законом «Про освіту» встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років у розмірах:
понад три роки - 10 відсотків;
понад 10 років - 20 відсотків;
понад 20 років - 30 відсотків посадового окладу.
Новацією є встановлення педагогічним працівникам, у тому числі дошкільних навчальних закладів, які пройдуть сертифікацію, щомісячної доплати в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.
Права педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів
За законопроектом педагогічні працівники, у тому числі дошкільних навчальних закладів, мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів; - підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку педагогічних працівників;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
- відзначення успіхів у власній професійній діяльності;
- справедливе та об’єктивне оцінювання власної професійної діяльності;
- захист професійної честі та гідності;
- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти; - забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;
- забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством; - безпечні і нешкідливі умови праці;
- подовжену оплачувану відпустку;
- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
- участь у роботі колегіальних органів управління закладом освіти.
Окрім того, в разі прийняття нового закону «Про освіту» в запропонованій редакції вихователі дошкільних навчальних закладів та інші педагогічні працівники матимуть змогу одержати творчу відпустку строком до одного року не частіше одного разу на 10 років.

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2018

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я Виплата пенсії особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в період роботи

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці