Авторизація|

Найбільш актуальні питання та відповіді з охорони праці

 

.............................................................................................

Примірні питання щодо здійснення громадського контролю представника профспілки з питань охорони праці у закладі освіти

Примірні питання
щодо здійснення громадського контролю представника профспілки
з питань охорони праці в закладі освіти

1. Про стан охорони праці у закладі освіти.

2. Про виконання розділу колдоговору «Охорона праці».

3. Про виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, запобігання випадкам виробничого травматизму.


Примірна інструкція з надання першої долікарської допомоги

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом  _______________________

             (посада керівника і найменування закладу)

_____________________________

 

_________________  № _________

                                                                                  (число, місяць, рік)                          

ІНСТРУКЦІЯ №_____
З НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ 

Якщо людина раптово захворіла чи травмувалася, Ви надаєте їй першу допомогу з метою:

• зберегти життя;

• запобігти погіршенню стану здоров'я;

• сприяти видужанню.

Примірна інструкція вступного інструктажу для працівників навчального закладу

_________________________________________________________________________________
(повне найменування навчального закладу із зазначенням підпорядкованості)

 

 

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ №_____

 

ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

 навчального закладу

 

_____________
(місце видання)

 

 

 (повне найменування навчального закладу із зазначенням підпорядкованості)

Примірне Положення про організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі

ПРИМІРНЕ Положення
про організацію роботи з охорони праці

в _________________________________________________

(повна назва навчального закладу)

1.     Загальні положення 

1.1. Організація роботи з охорони праці в навчальному закладі - це підготовка, прийняття та реалізація рішень щодо втілення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на створення безпечних умов праці, навчання, збереження здоров’я та працездатності працівників, учнів (вихованців) у трудовій та освітній діяльності.

Перелік основних нормативно-законодавчих актів і документів з охорони праці у закладі освіти

ПЕРЕЛІК
ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
І ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

1. Адміністрація (роботодавець) не повинна забувати, що найвища цінність – людське життя, здоров’я його працівників.

2. Адміністрація (роботодавець) зобов'язана знати, що у разі невиконання умов колективного договору або законодавства про охорону праці, працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням.

Політика адміністрації навчального закладу в галузі охорони праці

Політика адміністрації навчального закладу  закладу в галузі охорони праці формується відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про охорону праці» і базується на принципах: 

−    пріоритету життя і здоров'я працівників та учнів, повної відповідальності  роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

−    підвищення рівня безпеки праці та навчання шляхом забезпечення суцільного контролю за станом охорони праці, удосконалення матеріально-технічної бази;

−    комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних, відомчих програм із цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень у галузі науки й техніки, охорони довкілля;

Повноваження профспілок з питань охорони праці

Повноваження профспілок з питань охорони праці

 

1. Здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцем законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці, належного виробничого побуту для працівників своєчасним забезпеченням відповідними засобами захисту.

(Ст.41 Закону України «Про охорону праці»; ст. 8 Закону України «Про охорону праці»; частина 4; ст.163 КЗпП України; частину 7 ст. 21 і частина 12 ст. 38 Закону України «Про профспілки…).

Атестація робочих місць за умовами праці

Атестація робочих місць за умовами праці 

 

Атестація робочих місць за умовами праці (далі по тексту - атестація) має проводитися на підприємствах, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Фактично під це визначення попадають всі діючі підприємства та організації, бо мало знайдеться місць, де б не було жодного шкідливого фактора.

Атестація проводиться на виконання вимог Закону України «Про охорону праці» (ст. 7, 13) згідно з порядком, затвердженим постановою КМ України від 01.08.92 р. №442, і відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України і Головним санітарним лікарем України від 01.09.92 р. №41.

Головна мета атестації - регулювання відносин між роботодавцем та працівниками щодо реалізації їхніх прав на охорону здоров'я і безпечні умови праці, пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

ПОРЯДОК
РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України

від 25 серпня 2004 р. № 1112

[В текст внесено доповнення Постановами Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726, від 29 листопада 2006 р. № 1658, від 20 квітня 2007 р. № 648]

 

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду економічної діяльності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах чи у фізичних осіб - підприємців, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі - підприємство), а також тих, що сталися з особами, які забезпечують себе роботою самостійно, за умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - особи, які забезпечують себе роботою самостійно).

Роз'яснення Державної експертизи умов праці Міністерства праці України і Державного санітарного нагляду

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА УКРАИНЫ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е

22.03.1993 N 06-960

Совету министров Республики Крым
Управлениям по труду и социальным вопросам
областных государственных администраций, г. Киева и
Севастополя Государственным экспертизам условий труда
Главным госсанврачам Республики Крым, областей,
г. Киева, Севастополя, бассейнов

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ Государственной экспертизы условий труда Министерства труда Украины и Государственного санитарного надзора Министерства здравоохранения Украины относительно определения физиологических показателей факторов производственной среды и трудового процесса при проведении аттестации рабочих мест

Інструкція з заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА УКРАИНЫ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
30.11.1992 N 06-41-48                                                                          27.11.1992

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению Карты условий труда при
проведении аттестации рабочих мест

( С изменениями, внесенными в соответствии с Разъяснением Министерства труда N 06-960 от 22.03.93 )

 

Общие данные

Настоящая инструкция предназначена для комиссии предприятия, проводящей аттестацию рабочих мест по условиям труда (далее - аттестация) в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Министерством труда Украины (постановление от 1 сентября 1992 г. N 41 и Главным государственным санитарным врачом Украины от 01.09.92.Карта условий труда (далее - Карта) заполняется на каждое рабочее место.

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці

Затверджено
Постанова N 41
від 1 вересня 1992 р.

Методичні рекомендації
для проведення атестації робочих місць за умовами праці

Методичні рекомендації розроблено відповідно до постанови Кабінету   Міністрів  України   від   1  серпня  1992  р.   N  442. Вони визначають організацію  роботи  по  проведенню атестації  робочих  місць,  оцінку  умов праці  та реалізацію прав трудящих  на  пільги  і  компенсації  залежно  від  шкідливих   та небезпечних виробничих факторів.

  Результати атестації  за умовами праці (надалі - атестація) є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на  пільгових умовах  відповідно  до Закону України "Про  пенсійне забезпечення”,  інших  пільг та компенсацій,  а  також розроблення і реалізації організаційних,  технічних,  економічних та  соціальних заходів   колективного  договору  щодо  поліпшення  умов  трудової діяльності.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Затверджений
Постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 1992 р. N 442

 

Порядок
проведення атестації робочих місць за умовами праці

1. Атестація робочих місць за умовами праці (надалі - атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Типове положення про комісію з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації

Додаток 10
до постанови Президії ФПУ
від 22.09.2005 року  № П-20-5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою ФПУ
від 05.11-2004 року № П-10-4

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМІСІЮ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ВИБОРНОГО ОРГАНУ 
ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Це Типове положення (далі - Положення) визначає правові засади діяльності комісії з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації і містить вимоги щодо організації роботи цієї комісії з урахуванням обов'язків, прав і повноважень профспілок у сфері охорони праці, визначених Законами України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про охорону праці", іншими актами законодавства.

11. Типове положення про представників профспілок з питань охорони праці

Типове Положення про представників профспілок з питань охорони праці
Федерація професійних спілок (ФПУ)
Положення № П-5-13 від 17.09.2003


Додаток 2
до постанови Президії ФПУ
17.09.2003 N П-5-13
Зі змінами, внесеними
постановою Президії ФПУ
05.11.2004 N П-10-4

Типове положення про комісію з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації

Додаток 2 до постанови Президії ФПУ 05.11.2004 N П-10-4
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про комісію з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації


Це Типове положення (далі - Положення) визначає правові засади діяльності комісії з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації і містить вимоги щодо організації роботи цієї комісії з урахуванням обов'язків, прав і повноважень профспілок у сфері охорони праці, визначених законами України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ), іншими актами законодавства.

Типове положення про громадського інспектора з охорони праці

 Додаток 1 до постанови Президії ФПУ 05.11.2004 N П-10-4

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про громадського інспектора з охорони праці

Це Типове положення (далі - Положення) визначає правові основи діяльності громадських (старших громадських) інспекторів з охорони праці і містить вимоги щодо організації їх роботи з урахуванням обов'язків, прав та повноважень профспілок у сфері охорони праці, визначених законами України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ), іншими актами законодавства.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2005 р. за N 232/10512


ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці