Авторизація|

Положення про Київську міську організацію Профспілки працівників освіти і науки України

 

 

Затверджено

 

 

ХІ звітно-виборною конференцією

Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України 11.03.2010 року

Внесено зміни і доповнення радою

КМОППОіНУ Постанова № Р-1-2 від 23.03.2010

 

Внесено зміни і доповнення радою

КМОППОіНУ Постанова № Р -4-3  від 22.11.2011

 

Внесено зміни і доповнення радою

КМОППОіНУ Постанова № Р -5-5  від 01.03.2012

 

Внесено зміни і доповнення радою

КМОППОіНУ Постанова № Р -6-3  від 28.11.2012

 

Внесено зміни і доповнення ХІІ звітно-виборною конференцією

Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України 12.03.2015 року

 

Голова

                                                                О.М.Яцунь

 

 

                                                                       

ПОЛОЖЕННЯ

про Київську міську організацію
Профспілки працівників освіти і науки України

 

Київ 2012 р.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України (далі - міська організація Профспілки) є організаційною ланкою Профспілки працівників освіти і науки України (далі - Профспілка), добровільним об'єднанням первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів, студентів, загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних та позашкільних закладів освіти, районних у м. Києві організацій Профспілки, організацій прямого профспілкового обслуговування, що діють на території м. Києва.

1.2. Організаційними ланками Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України є: первинні профспілкові організації вищих навчальних закладів, студентів, загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних та позашкільних закладів освіти, районні у м. Києві організації Профспілки, організації прямого профспілкового обслуговування, що діють на території м. Києва.

1.3. Міська організація Профспілки керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Законом України "Про об'єднання громадян", чинним законодавством України, Статутом Профспілки працівників освіти і науки України та цим Положенням.

1.4. Міська організація Профспілки в своїй діяльності незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

1.5. Міська організація Профспілки будує відносини з органами державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями на засадах принципів соціального партнерства, самостійності, рівності, взаєморозуміння, гласності, дотримання норм законодавства, договорів та угод.

1.6. Міська організація Профспілки визначає напрями своєї діяльності з урахуванням повноважень, передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", статутних завдань Профспілки, рішень центральних органів Профспілки з метою об'єднання і координації спільних дій первинних, районних профспілкових організацій щодо представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у роботодавців та їх об'єднаннях.

1.7. З метою реалізації своїх програмних завдань міська організація Профспілки в установленому законодавством порядку:

- захищає право членів Профспілки на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення;

- вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери, бере участь у розгляді органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян своїх пропозицій;

- здійснює контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, надає членам Профспілки необхідну безкоштовну юридичну допомогу;

- представляє права та інтереси  членів Профспілки за їх дорученням при вирішенні індивідуальних трудових спорів;

- представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт);

- представляє інтереси членів Профспілки в частині реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ;

- з метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, всіх членів Профспілки організовує проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій відповідно до діючого законодавства;

- вносить пропозиції щодо визначення головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівників установ, організацій і закладів освіти, стипендій учнів, студентів, аспірантів, докторантів та інших, політики ціноутворення; розробки соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують їх гідне життя та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством;

- сприяє організації  та проводить культурно-освітню роботу, бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування надбаннями української національної культури, культури національних меншин на території України, світової культури. Сприяє задоволенню духовних інтересів працівників закладів освіти, студентів та членів їх сімей, розвитку серед освітян самодіяльної художньої творчості, фізичної культури, спорту, туризму;

- здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці та навчання, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників і осіб, що навчаються, спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

- інформує членів Профспілки про свою діяльність та її результати;

- має право одержувати безоплатно від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань інформацію з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, інформацію про  результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій, статистичні дані від Державного комітету статистики України з питань праці та соціально-економічних питань, виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань;

-  може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки, засновувати згідно зі ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання» засоби масової інформації.

- налагоджує та підтримує зв’язки з іншими профспілками та профспілковими об’єднаннями і організаціями України, зарубіжних країн, укладає з ними договори (угоди);

- здійснює соціальний і правовий захист профспілкових працівників, профспілкового активу;

- організовує навчання і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і профактиву;

- організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів Профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги;

- організовує оздоровлення та відпочинок, в тому числі за кордоном, працівників закладів освіти та їх дітей.

 

  • 1.8. Діяльність КМОППОіНУ проводиться з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів у сфері захисту персональних даних.

Метою обробки персональних даних бази КМОППОіНУ «Члени профспілки» є обробка персональних даних загального характеру (ідентифікаційні дані (ім’я, адреса, телефон тощо), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), особисті відомості (вік, стать, сімейний стан, склад сім’ї; тощо); професія, освіта, запис зображень (фото) та вразливі дані - членство у професійних спілках у вигляді картотеки особових карток, особових справ, відомостей, внесених до бухгалтерських документів та програм. Обробка персональних даних бази КМОППОіНУ «Члени профспілки» провадиться з метою забезпечення реалізації трудових відносин, соціально-трудових, громадських відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, цього Положення.

Метою обробки персональних даних бази КМОППОіНУ «Працівники» є обробка персональних даних загального характеру (ідентифікаційні дані (ім’я, адреса, телефон тощо), паспортні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), особисті відомості (вік, стать, сімейний стан, склад сім’ї тощо); професія, освіта, запис зображень (фото); та вразливі дані - членство у професійних спілках у вигляді картотеки особових карток, особових справ, відомостей, внесених до бухгалтерських документів та програм. Обробка персональних даних бази КМОППОіНУ «Працівники»  провадиться з метою забезпечення реалізації трудових відносин, соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, Податкового кодексу України, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», спільного наказу Держкомстату України та Міноборони України «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» від 25.12.2009 № 495/656, Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Держкомархіву від 16.03.2001 № 16.

 

2. Виборні органи міської організації Профспілки

 

2.1. Вищим керівним органом міської організації Профспілки є конференція. Виборними органами є:

• рада;

• президія ради.

2.2. Звітно-виборна конференція проводиться не рідше одного разу на 5 років.

Конференція скликається радою. Про дату проведення і порядок денний конференції оголошується у терміни, визначені Статутом Профспілки, але не пізніше, ніж за один місяць до початку конференції. Норма представництва та порядок виборів делегатів на конференцію встановлюється радою. Делегатами конференції за посадами є голова ради та його заступники.

 

2.3. Конференція:

 

2.3.1.Визначає основні напрями діяльності міської організації, стратегію і тактику дій на наступний період з урахуванням повноважень, передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", інших повноважень, визначених законодавством України, статутних завдань Профспілки, рішень її центральних органів.

2.3.2.Заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів конференції, приймає відповідне рішення з цього питання.

2.3.3.Заслуховує звіт про діяльність ради, дає оцінку її роботи, заслуховує та затверджує звіт ревізійної комісії.

2.3.4.Обирає раду або підтверджує повноваження членів ради, делегованих до її складу районними та первинними профорганізаціями, делегатів з'їзду (конференції) Профспілки, міжспілкових конференцій, делегує представників до складу виборних органів Профспілки та міжспілкових профоб’єднань.

2.3.5.  Обирає ревізійну, мандатну комісії на термін повноважень ради та затверджує положення про них.

2.3.6. Обирає голову міської організації Профспілки з числа осіб, які перебували на виборних посадах у Профспілці (звільнені чи не звільнені з основної посади) не менше 5 років, заступника (заступників) голови з числа осіб, які мають стаж роботи в Профспілці не менше 5 років, визначає їхні повноваження у межах, передбачених Статутом.

2.3.7. Приймає рішення з питань, пов’язаних зі здійсненням права власності на майно міської організації Профспілки відповідно до Статуту.

2.3.8. Формує пропозиції щодо стратегічних напрямів діяльності Профспілки, змін до її Статуту, інших нормативних документів.

2.3.9.  Приймає рішення про вступ до міжспілкових профоб’єднань м.Києва та України, міжнародних профспілкових об'єднань.

2.3.10. На вимогу не менше ніж половини членів Профспілки, первинних профорганізацій або районних організацій Профспілкирозглядає питання про відповідність займаній посаді голови міської організації Профспілки, його заступника (заступників).

2.3.11.   Затверджує Положення про Київську міську організацію Профспілки працівників освіти і науки України, вносить зміни і доповнення до нього.

2.3.12.   Розглядає інші питання діяльності міської організації.

2.3.13.   Має право делегувати раді окремі повноваження для вирішення питань, що належать до компетенції конференції.

2.3.14.   Конференція є правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше 2/3 обраних делегатів.

2.3.15.   Рішення конференції приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на засіданні, за умови наявності кворуму, за винятком рішення про ліквідацію або реорганізацію профспілки, яке приймається двома третинами делегатів.

2.3.16.   Позачергова звітно-виборна конференція скликається за ініціативою ради або на вимогу не менш ніж 1/3 членів профспілки, які об'єднуються міською організацією, чи на вимогу вищого за ступенем керівноговиборного органу Профспілки, якщо інше не передбачено Статутом.

2.3.17. У період між конференціями роботу міської організації Профспілки організовує виборний орган – рада, яка формується конференцією на пропорційній основі. Рада визначає кількісний склад і порядок формування президії ради.

Персональний склад ради визначається одночасно з обранням делегатів конференції.

Членами ради за посадами є голова міської організації Профспілки, його заступники, керівники організаційних ланок, офіційний представник Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Рада набуває повноважень після підтвердження мандатною комісією правомочності її членів та здійснює свої повноваження до формування нового складу ради

           

2.4. Рада:

 

2.4.1. Спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань Профспілки, рішень її органів та конференції міської організації Профспілки.

2.4.2.Визначає основні напрями діяльності організації на поточний період, виходячи зі статутних положень Профспілки, рішень вищого за ступенем виборного органу та конференції міської організації.

2.4.3. Вносить зміни і доповнення до Положення про Київську міську організацію Профспілки, положень про мандатну та ревізійну комісії.

2.4.4. Приймає рішення про скликання конференції.

2.4.5. Затверджує дату, порядок денний конференції, встановлює норму представництва і порядок обрання делегатів, розглядає документи, що виносяться на розгляд конференції.

2.4.6. Затверджує регламент ради.

2.4.7.Заслуховує повідомлення мандатної комісії щодо повноважень членів ради та приймає рішення щодо зміни тих членів ради, які вибули або були відкликані.

2.4.8.У період між конференціями звільняє голову, його заступника (заступників) у зв'язку з тривалою (понад чотири місяці) хворобою, невідповідності посаді внаслідок стану здоров'я та інших випадках, передбачених чинним законодавством.

2.4.9. Визначає позицію профспілкових організацій при веденні колективних переговорів та основні пропозиції щодо змісту регіональної угоди, надає допомогу первинним організаціям у проведенні колдоговірної компанії.

2.4.10. Заслуховує інформацію про роботу президії ради, голови та його заступників, дає оцінку їхній діяльності.

2.4.11.   Заслуховує інформацію керівників нижчих за підпорядкуванням організаційних ланок Профспілки про виконання рішень вищих за ступенем виборних органів Профспілки та приймає відповідні рішення.

2.4.12.    Розглядає і затверджує бюджет та кошторис надходжень і витрат міської організації Профспілки на поточний рік та звіт про його виконання.

2.4.13. Заслуховує інформацію ревізійної комісії за результатами щорічних перевірок роботи ради.

2.4.14.    Скасовує прийняті президією ради чи головою міської організації Профспілки рішення, які не відповідають чинному законодавству України, Статуту Профспілки та рішенням її виборних органів.

2.4.15.    Приймає рішення про проведення, організацію та підтримку масових акцій, спрямованих на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки відповідно до законодавства України.

2.4.16. Вносить пропозиції до проектів законів України, бере участь у розробленні галузевих нормативних актів.

2.4.17. Надає профспілковим організаціям та їх виборним органам методичну, юридичну, організаційну допомогу з питань ведення статутної діяльності.

2.4.18. Приймає рішення про створення комісій ради, затверджує положення про них, формує їхній персональний склад. Має право створювати технічну і правову інспекції праці.

Приймає рішення про посаду радника голови міської організації Профспілки.

2.4.19. Координує діяльність профспілкових організацій, контролює  виконання ними статутних вимог, сприяє попередженню та розв'язанню конфліктів у профорганізаціях та між ними.

2.4.20. Приймає рішення про позбавлення права голосу представників тих профспілкових організацій, які без поважних причин протягом трьох місяців не сплачують відрахувань від профвнесків міській організації або сплачують їх у розмірі, нижчому від встановленого, на період до погашення заборгованості.

В разі несплати відрахувань від профвнесків міській організації або сплати їх у розмірі, нижчому від встановленого, протягом більше 6 місяців без поважних причин чи втрати зв’язку з міською організацією приймає рішення про зняття цих організацій з реєстрації.

2.4.21. Здійснює інші функції за рішеннями конференції, а також функції, делеговані їй первинними та районними організаціями профспілки.

2.4.22.   Порядок обрання (делегування) до складу ради та відкликання (заміни) її членів визначають організаційні ланки.

2.4.23.   Засідання ради проводяться у міру необхідності, але не рідше двох разів на рік. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів ради.

2.4.24.   Рішення ради приймаються більшістю голосів присутніх членів за умови наявності кворуму. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає рада.

2.4.25.   Рада підзвітна конференції та вищому за ступенем виборному органу Профспілки.

2.4.26.   У період між засіданнями ради постійно діючим органом міської організації Профспілки є президія ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, яка обирається (формується) із складу ради на першому її засіданні. Кількісний склад президії визначається радою.

2.5. Президія ради:

2.5.1.        Спрямовує свою діяльність на організацію виконання рішень вищих за ступенем виборних органів Профспілки, постанов конференції та ради.

2.5.2.         Визначає тактику дій міської організації профспілки відповідно до поточної суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, організовує внутрішньоспілкову роботу, готує відповідні пропозиції для розгляду радою, конференцією.

2.5.3.        Розглядає проекти і дає доручення щодо підписання угод.

2.5.4.       Приймає заяви, звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій.

2.5.5.       Скликає засідання ради, вносить пропозиції щодо порядку денного засідання і часу його проведення, розглядає документи, що виносяться на розгляд ради.

2.5.6.       Розглядає питання про постановку на облік у міській організації первинних профспілкових організацій.

2.5.7.       Приймає рішення про створення і ліквідацію власних підприємств, установ, організацій відповідно до законодавства України, призначає і звільняє їх керівників, затверджує статути.

2.5.8.       Забезпечує координацію і єдність дій організаційних ланок профспілки, які входять до складу міської організації.

2.5.9.        Розглядає питання про роботу районних та первинних профспілкових організацій, вирішує поточні оперативні питання профспілкової діяльності, які не відносяться виключно до компетенції конференції або ради.

2.5.10.  Організовує виконання профспілкового бюджету, контроль за надходженням відрахувань від профвнесків, розглядає питання про персональну відповідальність керівників первинних профспілкових організацій, які без поважних причин протягом 3-х місяців не сплачують відрахувань від профвнесків міській організації або сплачують їх у розмірі, нижчому від встановленого.

2.5.11.  Затверджує штатний розпис виконавчого апарату.

2.5.12.  Організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу.

2.5.13.  Організовує контроль за дотриманням законодавства про працю, надання членам профспілки правової, матеріальної, грошової допомоги.

2.5.14.  Приймає рішення про надання грошової винагороди профспілковому активу і працівникам профспілкових органів, надання членам профспілки матеріальної допомоги та грошової допомоги на оздоровлення та лікування членів профспілки, виділення коштів на потреби Профспілки.

2.5.15.  Заслуховує інформацію та звіти керівників управлінь освіти, навчальних закладів з питань, що стосуються виконання угод, колективних договорів. У разі необхідності вносить пропозиції щодо розірвання трудового договору (контракту) з керівниками підприємств, установ, організацій у разі порушення ними Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавства про працю, умов колективних договорів та угод.

2.5.16.  Розпоряджається коштами від членських внесків, майном, придбаним за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством, переданими у власність міської організації Профспілки коштами та іншим майном членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

2.5.17.   Здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

2.5.18.   Організовує роботу щодо проведення звітів і виборів у міській організації Профспілки.

2.5.19.  Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності профспілкової організації, якщо вони не належать до виключної компетенції конференції або ради.

2.5.20.  Погоджуєположення про первинні профспілкові організації, первинні профспілкові організації, прирівняні до територіальних, районні організації Профспілки.

2.5.21.  Має право делегувати окремі свої повноваження голові міської організації Профспілки.

2.5.22.   Засідання президії ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на два місяці. Засідання президії ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів президії ради. Рішення президії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів за умови наявності кворуму.

2.5.23.   До складу президії ради за посадою входять голова і заступник (заступники) голови міської організації Профспілки.

2.5.24.   Встановлює розміри відрахувань профспілкових внесків до міської організації Профспілки

2.6. Голова міської організації Профспілки:

 

2.6.1.         Організовує виконання статутних завдань, рішень профспілкових органів та несе відповідальність за їх виконання міською організацією Профспілки.

2.6.2.         Без довіреності представляє міську організацію Профспілки в органах держаної влади і місцевого самоврядування, організаціях роботодавців, об'єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації.

2.6.3.         Організовує надання практичної допомоги первинним, районним профспілковим організаціям у здійсненні статутної діяльності.

2.6.4.         Скликає президію ради, організовує підготовку необхідних документів, що виносяться на розгляд конференції, ради, президії ради.

2.6.5.         Вносить пропозиції щодо обрання заступників голови.

2.6.6.        У межах асигнувань, передбачених кошторисом, формує апарат, приймає і звільняє найманих працівників апарату, затверджує їхні функціональні обов’язки, організовує їхню роботу і несе відповідальність за її ефективність.

2.6.7.        Є розпорядником коштів міської організації Профспілки в межах асигнувань, передбаченихбюджетом та відповідними кошторисами.

2.6.8.        Від імені міської організації Профспілки підписує договори і угоди, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

2.6.9. Здійснює контроль за ефективністю використання майна організації, діяльністю утворених підприємств, установ та організацій, вносить пропозиції до президії ради щодо призначення і звільнення їх керівників.

2.6.10.   Головує на засіданнях ради та її президії.

2.6.11.    Підписує рішення ради, президії ради, несе відповідальність за організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих за ступенем виборних профспілкових органів, за збереження документів і передачу їх у встановленому порядку до архіву.

2.6.12.   Проводить особистий прийом членів Профспілки, організовує розгляд заяв, пропозицій і зауважень, дає доручення членам президії ради з питань діяльності міської організації Профспілки.

2.6.13.    Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності організації, делеговані йому радою, якщо вони не є виключно компетенцією конференції, ради, президії ради.

2.6.14. Розподіл обов'язків між головою і заступником (заступниками) голови затверджуються на засіданні президії ради. У випадку відсутності голови його обов'язки виконує заступник. При неможливості виконувати обов'язки одночасно головою і заступниками голови вищим за ступенем виборним профспілковим органом скликається засідання президії ради, де вирішується питання про керівництво міською організацією Профспілки.

2.6.15. Звільнення голови міської організації Профспілки і його заступника (заступників) за порушення Статуту Профспілки, неналежне виконання посадових обов’язків проводиться відповідно до норм трудового законодавства за рішенням органу, який їх обрав.

Звільнення зазначених осіб у зв’язку з тривалою (понад чотири місяці хворобою), невідповідністю посаді внаслідок стану здоров’я проводиться за рішенням ради.

Рішення про звільнення цих осіб з інших підстав, у тому числі за власним бажанням, приймається президією ради.

 

3. Майно і кошти міської організації Профспілки

3.1.   Міська організація Профспілки має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

3.2.   Реалізація статутних завдань міської організації Профспілки забезпечується за рахунок:

         1) коштів, отриманих у вигляді членських внесків;

         2) коштів, які надходять у результаті господарської діяльності створених профспілковими органами підприємств та організацій;

         3) коштів, перерахованих підприємствами, установами, організаціями на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

         4) коштів, отриманих як безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертвування від фізичних та юридичних осіб;

         5) коштів, отриманих від Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА) з бюджету м. Києва на часткову оплату вартості послуг з оздоровлення дітей працівників галузі;

6) коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності наданих на часткове фінансування послуг з оздоровлення дітей працівників освіти.

 

7) пасивних доходів.

3.3. Розміри відрахувань профспілкових внесків від первинних профспілкових організацій до районних, міської організації Профспілки та інших профспілкових органів встановлюються відповідними виборними профспілковими органами.

Збори (конференції) первинних профспілкових організацій, виборні профспілкові органи мають право приймати рішення про надання вищим профспілковим органам додаткових коштів для створення фондів та фінансування цільових програм.

3.4. Кошти та інше майно організації є власністю Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України. Воно не підлягає розподілу між первинними і районними організаціями, членами профспілки і використовується для забезпечення виконання статутних завдань в інтересах організаційних ланок профспілкової організації та членів профспілки.

3.5. У разі виходу із Профспілки її окремих членів, кошти і майно їм не повертаються.

3.6. Міська організація Профспілки розпоряджається наявними у неї коштами згідно з бюджетом та кошторисом, затвердженим радою з урахуванням статутних вимог.

4. Права міської організації Профспілки як юридичної особи

4.1. Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України є правонаступником Профспілки працівників освіти і науки м. Києва.

4.2.   Міська організація Профспілки набуває статусу юридичної особи на підставі Статуту зареєстрованої Профспілки працівників освіти і науки України, має печатку, штамп встановленого зразка, бланки та іншу атрибутику, рахунки  у банках.

4.3. Право юридичної особи міська організація Профспілки здійснює через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм Статутом та цим Положенням.

4.4. Місце розташування Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України - 01030, м. Київ, вул. Володимирська, 57.

5. Ліквідація, припинення діяльності міської організації Профспілки

5.1.   Міська організація Профспілки може припинити свою діяльність у зв'язку з ліквідацією чи реорганізацією.

5.2.   Ліквідація або реорганізація міської організації Профспілки здійснюється за рішенням конференції.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх делегатів конференції за наявності кворуму.

5.3.   У разі прийняття рішення про ліквідацію міської організації Профспілки конференція призначає ліквідаційну комісію.

5.4.   Припинення діяльності, ліквідація міської організації як юридичної особи з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства України.

 

 

Додаток 1

до Положення про Київську міську
 організацію Профспілки працівників

освіти і науки України

 

Положення

про ревізійну комісію

Київської міської організації

Профспілки працівників освіти і науки України

 

Ревізійна комісія Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України здійснює громадський контроль за фінансово-господарською діяльністю ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

Ревізійна комісія виконує свої повноваження на основі єдності цілей,  колективності, демократії, гласності, дотримання принципів соціальної справедливості та законності, захисту економічних та професійних інтересів членів профспілки.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         1.1. Ревізійна комісія обирається на конференції Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України з числа членів профспілки, які мають достатню практичну підготовку для проведення ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності, виконання бюджетів і кошторисів.

         1.2. Ревізійна комісія обирається на той же термін повноважень, що і рада Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

1.3 Ревізійна комісія в своїй діяльності незалежна від виборних профспілкових органів і підзвітна лише конференції.

         1.4. Повноваження членів ревізійної комісії визначаються Положенням про Київську міську організацію Профспілки працівників освіти і науки України та цим Положенням.

         1.5. Ревізійна комісія на своєму засіданні обирає голову комісії та секретаря. Питання про перевибори голови ревізійної комісії вирішується на її засіданні.

         1.6. Ревізійна комісія здійснює свою роботу на громадських засадах.

 

2. ЗМІСТ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

         2.1. Ревізійна комісія здійснює ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України та її організаційних ланок.

         2.2. Ревізійна комісія:

-       здійснює контроль за виконанням профспілкового бюджету, кошторисів ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України та її організаційних ланок;

-       спрямовує свої зусилля на забезпечення постійного дійового контролю за використанням фінансів для здійснення програмних цілей і завдань Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України;

-       перевіряє повноту надходжень і достатність відрахувань від членських профспілкових внесків;

-       оцінює правильність і доцільність витрачання коштів;

-       здійснює перевірку збереження грошових і матеріальних цінностей та профспілкового майна;

-       аналізує правильність ведення бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності;

-       перевіряє дотримання режиму економії, збереження грошових і матеріальних цінностей, стан фінансової та розрахункової дисципліни між профспілковими органами, штатної дисципліни;

-       контролює стан ведення відповідними профспілковими органами документації, оперативності і правильності розгляду звернень, заяв членів профспілки.

         2.3. Ревізійна комісія активно співпрацює з ревізійними комісіями організаційних ланок, здійснює методичне керівництво їх роботою, бере участь в навчанні їх членів, надає їм консультативну допомогу.

         2.4. У період між конференціями ревізійна комісія щороку інформує раду Київської міської організації Профспілки про стан фінансової роботи, витрат коштів та використання матеріальних цінностей, результати ревізій та перевірок.

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

         3.1. Ревізійна комісія має право:

-       одержувати від профспілкових органів при проведенні ревізії та перевірки оригінали бухгалтерських, фінансових та інших необхідних документів;

-       перевіряти фактичну наявність коштів і матеріальних цінностей та їх збереження у матеріально-відповідальних осіб;

-       одержувати в фінансових установах дані про наявність коштів на поточних рахунках профспілкового органу, який ревізується, пояснення щодо виявлених фактів фінансово-господарських порушень;

-       в разі необхідності залучати до проведення ревізій та перевірок профспілковий актив, працівників профспілкових органів, кваліфікованих спеціалістів.

         3.2. Пропозиції ревізійної комісії щодо усунення виявлених недоліків і порушень є обов'язковими для профспілкового органу, який ревізується.

         3.3. Профспілковий орган у місячний термін повинен розглянути матеріали ревізій і перевірок та інформувати ревізійну комісію про прийняті рішення і вжиті заходи

 

 

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

         4.1. Ревізійна комісія зобов'язана:

-       якісно проводити ревізії і перевірки;

-       розробляти і вносити до профспілкового органу, що ревізується пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків, контролювати хід їх виконання;

-       про виявлені факти розкрадання коштів, матеріальних цінностей та інших зловживань передавати слідчим органам матеріали ревізії для притягнення винних осіб до відповідальності.

        

5. ПОРЯДОК РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

         5.1. Ревізійна комісія здійснює перевірку роботи профспілкових органів періодично, але не рідше одного разу на рік.

         5.2. Засідання вважається повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини її членів.

         5.3. Голова ревізійної комісії бере участь у засіданні президії ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України з правом дорадчого голосу.

         5.4. Ревізійна комісія працює за затвердженим нею планом. В необхідних випадках комісія проводить позапланові ревізії та перевірки.

         5.5. Витрати, пов'язані з забезпеченням діяльності ревізійної комісії, проводяться за рахунок коштів профспілкового бюджету ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток  2

до Положення про Київську міську
організацію Профспілки працівників
освіти і науки України

Положення
про мандатну комісію

Київської міської організації
Профспілки працівників освіти і науки України

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         1.1. Мандатна комісія обирається конференцією Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на той же термін повноважень, що і рада Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

1.2. Повноваження мандатної комісії припиняються після обрання її нового складу на звітно-виборній конференції.

         1.3. Мандатна комісія у своїй діяльності керується Положенням про Київську міську організацію Профспілки працівників освіти і науки України та цим Положенням.

         1.4. Мандатна комісія здійснює свою роботу на громадських засадах.

 

2. зміст роботи мандатної комісії

 

         2.1. Мандатна комісія:

-       перевіряє повноваження делегатів конференції і членів ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України;

-       перевіряє дотримання статутних вимог організаційними ланками Київської міської організації Профспілки при обранні делегатів на конференцію, делегуванні своїх представників до ради КМОППОіНУ та відкликанні з її складу відповідно до визначених норм представництва, приймає відповідні рішення;

-       розглядає листи, скарги, заяви що стосуються повноважень делегатів конференції, членів ради Київської міської організації Профспілки.

 

3. повноваження мандатної комісії

 

3.1. Для здійснення своїх функцій мандатна комісія має право отримувати документи, інформацію та довідкові матеріали від президії ради, структурних підрозділів виконавчого апарату ради КМОППОіНУ, організаційних ланок Київської міської організації Профспілки, залучати профспілкових працівників та фахівців до перевірок і підготовки відповідних висновків.

 

4. організаційні засади

 

         4.1. Організація роботи мандатної комісії покладається на її голову. Комісія самостійно визначає періодичність своїх засідань.

         4.2. Засідання комісії є правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше половини її членів.

         Рішення комісії приймається більшістю голосів.

         4.3. Голова комісії та його заступник обираються на її засіданні.

         Голова мандатної комісії, а за його відсутності заступник голови, може приймати участь у засіданнях ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України та її президії з правом дорадчого голосу.

         4.4. Між конференціями заміна членів мандатної комісії проводиться на засіданнях ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

         4.5. Витрати, пов'язані з забезпеченням діяльності мандатної комісії, проводяться за рахунок коштів профспілкового бюджету ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

 

Polozhennya-pro-KMOPPONU-ostatochna-redakcya.doc [178 Kb] (cкачувань: 55)

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці