Авторизація|
Надія

Добрий день. Звертаюся не вперше. Відповідно до П.36 Інструкції Ng 102 вчителям, ви¬кладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керІвних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих на¬вчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво. Допоможіть розібратися чому не здійснюється оплата за класне керівництво у групах середньої освіти (після 11 класу)і куди звернутися? Дякую.

Профспілка: В разі, якщо директором ЗНЗ, керівником ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,ПТНЗ встановлене працівникові класне керівництво навчальною групою чи класом, за виконання обов'язків класного керівника проводиться додаткова оплата. З вимогою про встановлення додаткової оплати праці Вам необхідно звернутися безпосередньо до роботодавця, за нданням допомоги у вирішенні даного питання - до профспілкової організації.
Сергій

Доброго дня! В мене запитання стосовно атестації педагогічного працівника, що працює одночасно в декількох школах (одного районного управління освіти)Чи потрібно йому проходити атестацію в кожній школі окремо? Чи має дію кваліфікаційна категорія присвоена за місцем основної роботи на школи, в яких робота ведеться за сумісництвом? Маю на увазі роботу по спеціальності за дипломом.Чи зберігається за вчителем при зміні місця роботи категорія присвоєна на поперідньому місці роботи?

Профспілка: Сумісники атестуються на загальних підставах. Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників не передбачено встановлення при прийомі на роботу за сумісництвом працівникові категорї, яку йому було присвоєно за основним місцем роботи. За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого навчального закладу системи загальної середньої освіти та системи дошкільної освіти, за наявності відповідної фахової освіти зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) до наступної атестації, педагогічні звання.
Галина

Чи можно призначати педагога - організатора класним керівником? Які документи це регулюють?

Профспілка: Відповідно до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. № 434, педагог-організатор ЗНЗ може бути класним керівником.
Вілен

Як здійснюється оплата праці за проведення замін уроків, якщо при цьому відбувалося об*єднання класів і груп?

Профспілка: Законодавством не передбачено проведення заміни відсутнього працівника шляхом об'єднання класів, груп. У випадку заміни відсутнього учителя іншим учителемзабезпечується оплата праці за додатково проведені уроки, порядокздійснення якої унормовано п. 73 Iнструкції про порядок обчисленнязаробітної плати працівників освіти, затвердженої наказомМіністерства освіти України 15 квітня 1993 року N 102. При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх узв'язку з хворобою або з інших причин вчителів, яке тривало небільше двох місяців, здійснюється погодинна оплата праці. Розмір погодинної ставки заробітної плати визначається шляхомділення місячної тарифної ставки, встановленої за відповідну нормугодин навчального навантаження на тиждень, на середньомісячнукількість годин, передбачену балансом робочого часу на відповіднийрік. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці учителя провадиться з першого дня заміщення за всі годинифактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Iнструкції, а саме, шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навчальне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Як правило, керівники навчальних закладів повинніорганізувати заміщення тимчасово відсутніх учителів учителями тієїж спеціальності, забезпечивши оплату праці відповідно до п. 73, 68Iнструкції про порядок обчислення заробітної плати працівниківосвіти. В такому ж порядку здійснюється оплата праці учителів, якіпостійно не працюють в даному навчальному закладі, а лише залучаються до заміщення тимчасово відсутніх педагогів. В окремих виняткових випадках, коли таку заміну забезпечити неможливо, заміщення здійснюється наступним чином. Учителі з іншихдисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег, виконують програму з свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години учителю, який нині відсутній, для виконання пропущеної програми. У такому випадку учителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться. Йому виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації протягом всього часу як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому вчителю для виконання програми. Учителю, який був раніше відсутнім після виходу на роботу виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації, а також здійснюється додаткова оплата за проведені додатково уроки на умовах погодинної оплати праці відповідно до пункту 73 Iнструкції.
Олена

У якому документі обумовлюється, що вчителі початкових класів можуть віддавати години фізкультури, музики, іноземної мови, образотворчого мистецтва спеціалістам за фахом?

Профспілка: Відповідно до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки керівникам навчальних закладів рекомендується передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.
Вікторія

Я працюю в школі як молодий спеціаліст вже другий рік. Чи має право адміністрація школи змушувати мене взяти класне керівництво і чи маю я законодавчі підстави відмовитись від нього??

Профспілка: Відповідно до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. № 434, встановлення класного керівництва здійснюється за згодою працівника.
Олена

Скажіть,я маю право відмовитись від класного керівництва,якщо у мене педагогічне навантаження менше ставки? Чим це керується.Дякую

Профспілка: Класне керівництво відповідно до Типового положення про класного керівника покладається на працівників лише за їхньою згодою.
Ірина

Скажіть, будь-ласка, так все-таки обов"язково проходити психіатричний огляд педагогічним працівникам чи ні? На які документи посилатися? Допоможіть, прокуратура наступає...

Профспілка: Відповідно до ст.11 Закону України "Про психіатричну допомогу" психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром на прохання або за усвідомленою згодою особи. Психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника у випадках, коли одержані відомості дають достатні підстави для обгрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, або завдасть значної шкоди своєму здоров'ю у зв'язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги. Таким чином, положення нормативно-правових актів про обов'язковість проходження психіатричного огляду працівників супеерчить положенням Закону України "Про психіатричну допомогу".
Андрій

Адміністрація дитячого садку має намір встановити камери відеоспостереження у приміщеннях закладу. Чи правомірні дії адміністрації у даному випадку і якими нормативними документами адміністрація може керуватися при встановленні камер відеоспостереження для контролю за навчально - виховним процесом у групах? Дякую за відповідь

Профспілка: Питання законності встановлення системи відеоспостереження є дискусійним. Відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи ідеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом. Окрім того, при встановленні камер відеоспостереження: 1) пункт про функціонування системи відеоспостереження повинен бути включений у Правила внутрішнього трудового розпорядку; 2) приміщення, у яких проводиться відеоспостереження, повинні бути укомплектовані відповідними попереджуючими табличками; 3) спеціальним Наказом керівник визначає дату початку роботи системи й призначає відповідальних осіб за її встановлення й функціонування; 4) до відома всіх співробітників доводиться нова редакція ПВТР, що включає пункт про відеоспостереження й Наказ про початок її роботи й призначення уповноважених осіб по обслуговуванню. У спеціальному аркуші ознайомлення співробітник помічає, що з новими умовами праці він згодний і розписується.
Людмила

Скажіть, будь ласка, яке тижневе педнавантаження керівника гуртка ДНЗ? Яка кількість груп на одну ставку керівника гуртка? Дякую за відповідь.

Профспілка: Ставка заробітної плати керівників гуртків ДНЗ виплачуються за 3 години педагогічної роботи на день (18 годин на тиждень). Відповідно до Типових штатних нормативів ДНЗ посада керівника гуртка вводиться з розрахунку 0,125 штатної одиниці на одну групу.
Лариса

Сторож,помічник вихователя,кухар ДНЗ іде у відпустку,чи можна прийняти на їх місце(тимчасово) інших працівників на стаакавку?Як правильно оформити наказ на призначення?

Профспілка: Роботодавець має право прийняти працівника за строковим трудовим договором на час відсутності основого працівника. При цьому, в наказі про прийом на роботу необхідно вказати строк роботи працівника (на місяць, на рік, "...до моменту виходу із відпустки основного працівника", "на час тимчасової непрацездатності основного працівника..." тощо).
Валентина

Здравствуйте!В детском саду (9 часовый рабочий режим)два воспитателя 1ставка и 0,5ставки. Нужно оставить ставку.Предлагают оставить по 0,5 ставки на воспитателя, но воспитатель работающий на ставку отказывается писать заявление на согласие работать на полставки.Как правильно поступить?

Профспілка: У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 Кодексу законів про працю України.
Оксана

Чи може соціальний педагог на 0,75 ставки бути класним керівником

Профспілка: Так, соціальний педагог ЗНЗ може бути класним керівником.
Олена

хто має першочергове право на основне місце роботи: вчитель зі стажем та освітою відповідно фаху чистудентка другого курсу з середньою освітою. Я працюю на даний момент на місці декретної відпустки. Директор взяв до школи студентку, не запропонувавши мені перейти на основне місце. маю дитину до 14 років та є матір'ю, що виховує дитину сама. Кого в такому випадку повинні звільнити після виходу основного працівника. Є вакантними півставки. У цьому році маю атестуватися

Профспілка: 1. Директор мав право прийняти іншого працівника, який має відповідну педагогічну освіту, оскільки педагогічним працівником ЗНЗ може бути лише особа,яка має відповідну педагогічну освіту.2. Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
Ольга

Добрий день! Я не погоджуюся з навантаженням, яке мені запропонувала адміністрація школи (16,5 год.) Знаю, що мене можуть скоротити, якщо не буде змоги надати мені повне навантаження. Хіба мають право зробити так, якщо я маю 2 дітей до 14 років, стаж 6 років і II категрію?

Профспілка: При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.Критеріїв визначення кваліфікації працівника законодавство про працю не встановлено. При їх визначенні можуть використовуватись критерії, які в сукупності характеризують виробничу діяльність працівників: наявність певної освіти, стаж і досвід роботи, ставлення до роботи, якість виконуваної роботи, наявність дисциплінарних стягнень чи заохочень тощо.При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників, у зв'язку із змінами в організації виробництва, і праці надається:- сімейним — при наявності двох і більше утриманців;- особам, в сім'ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;- працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;- працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;- учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";- авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;- працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;- особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;- працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.Першочергове право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації надається також:- учасникам бойових дій (п. 13 ст. 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 p.);- інвалідам війни (п. 14 ст. 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 p.);- членам сімей військовослужбовців та партизан, які загинули або померли внаслідок поранення, одержаного при захисті Батьківщини або виконанні інших обов'язків військової служби (п. 14 ст. 15 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993 p.);- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (п. 20 ст. 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 p.); - особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (п.20 ст.9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16 грудня 1993 p.). - дітям війни (відповідно до ст. 5 ЗУ "Про соціальний захист дітей війни”); - особам, віднесеним до 1, 2 категорії осіб, учасникам ліквідації наслідків аварії, віднесеним до 3 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до ст. 20 ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”). Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.
Наталія

В загальноосвітній школі зводять два початкові класи, який пріорітет при призначенні класного керівника (стаж, кваліфікація, думка батьків, рішення профспілкового комітету і т. д.), які законодавчі акти це регламентують?

Профспілка: Призначення класного керівництва здійснюється директором навчального закладу. При цьому, законодавством не визначено критеріїв вибору працівника, на якого покладається клесне керівництво.
Ірина

Я закінчила Рівненський гуманітарний університет, здобула спеціальність педагога організатора культурно дозвіллєвої діяльності, чи маю я право працювати педагогом організатором в школі і проходити атестацію

Профспілка: Педагогічний працівник ЗНЗ повинен мати відповідну педагогічну освіту. Я закінчила Рівненський гуманітарний університет, здобула спеціальність педагога організатора культурно дозвіллєвої діяльності, чи маю я право працювати педагогом організатором в школі і проходити атестацію
Ігор Олександрович

Чи може вчитель Захисту Вітчизни виконувати обов'язки класного керівника?

Профспілка: Так, на вчителя, у тому числі і вчителя, який викладає предмет "захист вітчизни", може покладатися класне керівництво.
Наталія

Якщо я пийнята на посаду педагога - організатора з навантаженням 0,5 ставки, за суміщенням маю 0,5 ст бібліотекаря, читаю 5 годин, маю я право на класне керівництво 7 класу (14 уччнів). Дякую вам за відповідь.

Профспілка: Відповідно до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, класне керівництво покладається на педагогічного працівника. Тому педагог-організатор може бути класним керівником.
Лана

Я працюю вчителем початкових класів,інвалід 3 групи.Одинока мати, зараз дитині 1,5 року. Чи можу я після закінчення відпустки по догляду за дитиною до 3 років працювати за сумісництвом вихователем ДНЗ, якщо за основним місцем роботи буду мати неповне навантаження? Якщо так, то яке навантаження дозволяється брати? Яка буду оплата? Якщо ні, то які роботи я можу виконувати за сумісництвом і в якому обсязі?

Профспілка: В разі, якщо в висновку МСЕК не вказано обмежень щодо роботи інваліда ІІІ групи, у тому числі за сумісництвом, такий працівник має право працювати за сумісництвом. Якщо основне місце роботи - державна установа, тривалість роботи за сумісництвом не повинна перевищува 4 годин на день та повного дня у вихідний, але не більше половини місячної норми робочого часу.
Марина

Имеет ли право педагог-организатор исполнять обязанности классного руководителя? Если да, то на основании каких документов? Спасибо

Профспілка: Відповідно до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, класне керівництво покладається на педагогічного працівника. Тому педагог-організатор може бути класним керівником.
Анастасія

Мені сьогодні повідомила бугалтерія, що педагог - організтор не має права бути класним керівником, я у дітей викладаю 3 години англійської мови та 2 години літератури (5 клас), паралельно працюю педагогом організатором у школі. Чи справді я не можу бути класним керівником? Дякую за відповідь.

Профспілка: Відповідно до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, класне керівництво покладається на педагогічного працівника. Тому педагог-організатор може бути класним керівником.
Юлія

Добрий день! Підкажіть, яке максимальне навантаження годин допускається для того, щоб перервати декретну відпустку по догляду за дитиною віком до 3-х років, але отримувати допомогу по догляду за дитиною віком до 3- років у розмірі 130 гривень? Дякую!

Профспілка: Для збереження виплати допомоги по догляду за дитиною. працывниця може приступити до роботи на неповну ставку, наприклад на 0,25, 0,5, 0,9 ставки. Враховуючи те, що норма годин вчителя на ставку становить 18 годин на тиждень, то норма годин, наприклад на 0,9 ставки - 16, 2 годин, на 0,5 ставки - 9 годин, на 0,25 ставки - 4,5 годин на тиждень відповідно.
Олесь

Доброго дня! Знайома працює вихователем в дитсадку вже три роки, але вищу освіту отримала лиш в цьому році. Спеціальність - філологія. Як я розумію, потрібна освіта за спеціальністю "Дошкільне виховання". Завідуюча садочком тепер погрожує звільненням, хоча до цього обіцяла підвищити заробітну плату після предявлення диплому. Чи має право працювати такий працівник? Дитсадок знаходиться в смт.Солотвино Закарпатської обл. Єдиним знаючим досконало українську мову працівником в ноьму є саме моя знайома. Всі інші працівники - це венгри, які спілкуються венгерською та російською, румуни - румунською та російською і українці - мова, яку можна назвати закарпатською. Що можна протиставити завідуючій, щоб це було законно.(Як я розумію, вимагається хабар)

Профспілка: Для звільнення працівника, у зв'язку ыз невідповідністю його кваліфікації посаді, яку він обіймає, необхідно провести атестацію працівника. Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників у разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу, атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією. Наприклад, атестаційна комісія може прийняти рішення про атестацію такого працівника за умови отримання ним відповідної вищої освіти.
Олена

Чи може сумісник бути класним керівником і отримувати зе це відповідну оплату

Профспілка: Обмежень щодо призначення класним керівником педагогічного працівника, який працює за сумісництвом, а також виплати йому відповідної доплати  законодавством не визначено.
Оксана

Скажіть, будь ласка, чи буде поважною причиною розірвання трудового договору без відпрацювання двох тижнів те, що я знайшла інше місце роботи, на яке повинна вийти по закінченню щорічної відпустки, наданої мені на попередньому місці? Дякую.

Профспілка: Законодавством не передбачено необхідності саме "відпрацювати" два тижні при звільненні з роботи за власним бажанням. Працівник у разі такого звільнення повинин попередити письмово роботодавця за два тижні до заполанованого звільнення. Тому заяву про звільнення Ви можете надати роботодавцеві і під час перебування у відпустці, головне, щоб вона надійшла не пізніше, ніж за два тижні до запланованого звільнення. Законодавством не визначено вичерпного переліку поважних причин, за яких роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
Олена

1.Чи має право бухгалтерія без особистої згоди утримати переплату із заробітної плати?
2Якщо переплата відбувалась протягом півроку,чи має право бухгалтерія утримати цю переплату із заробітної плати за1місяць?(без особистої згоди)

Профспілка: Відповідно до ст. 127 КЗППУ відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України.Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу:1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих випадках власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми;2) при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки, окрім випадків передбачених законодавством. при направленні на навчання та в зв'язку з переходом на пенсію;3) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству, установі, організації.
Марина

Чи можна за негативними наслідками атестації звільнити працівника.На підставі якої статті?

Профспілка: У разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді керівником навчального чи іншого закладу або органу управління освітою може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю. Розірвання трудового договору за таких підстав допускається у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі(установі). Наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю. Відповідно до п. 2 ст.40 Кодексу законів про працю України працівника може бути звільнено внаслідок виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи,
Роман

Вітаю!

Прошу Вашої фахової поради. Я працюю практичним психологом в спеціальній школі-інтернаті. 2 роки назад підвіщив кваліфікацію та пройшов атестацію з присвоєнням мені ІІ категорії. За сумісництвом також працюю вихователем за цим же місцем роботи. Постало питання, чи правомірно присвоєння 10 тарифного розрядуљавтоматичнољі моїй љпосаді вихователя - так як психолога.љ
Прошу Вас дати посилання на нормативні документи з цього питання.
Дякую

Профспілка: Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" практичним психологам шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, яким за результатами атестації присвоєно другу категорію, встановлюється 10-й тарифний розряд. Якщо Ви працюєте також на посаді вихователя, розряд Вам має встановлюватися відповідно до атестації за посадою вихователя, оскільки сумісники атестуються на загальних підставах.
Ксенія
я працюю викладачем ВУЗу. При наданні щорічної відпустки я отримала компенсацію на оздоровлення. Чи маю я її повертати, якщо звільнюся під час відпустки або по її закінченню? Дякую.
Профспілка: Законодавством не передбачено необхідності повернення працівником грошової допомоги на оздоровлення в разі звільнення.
Анатолій
Добрий день! Я працю в Палаці дітей та юнацтва (дошкільний навчальний заклад)за суміснитвом керівником гуртка. Яку кількість годин я маю право отримати від керівництва закладу.
Профспілка: Тижневе педагогічне навантаження керівника гуртка становить 18 годин. Для працівників державних підприємств, установ, організацій, що працюють за сумісництвом, законодавством встановлена межа тривалості робочого часу - не більше чотирьох годин на день і повний робочий день у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
Ірина
Педагогічний працівник школи естетичного виховання під час основної щорічної відпустки виявив бажання звільнитися у звязку з виходом на пенсію за вислугою років. Чи можливе звільнення викладача під час відпустки? Дякую за відповідь.
Профспілка: На вимогу працівника, у разі звільнення з ініціативи працівника, у зв'язку з виходом на пенсію, роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, у який просить працівник, навіть у період відпустки. 
Оксана

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу (п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. N 245). Таким чином, роботодавець не має права приймати Вас на 1 ставку секретаря за сумісництвом.
Водночас роботодавець за наявності Вашої згоди може перевести вас на посаду секретаря (1 ставка) та прийняти на посаду керівника гуртка (0,5 ставки) за сумісництвом.
Окрім того, потрібно пам'ятати, що робота, яка виконується у випадках, коли за основною роботою працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний посадовий оклад (ставку заробітної плати), якщо оплата його праці по основній та іншій роботах не перевищує повного посадового окладу (ставки заробітної плати) за основним місцем роботи, відноситься до переліку робіт, які не вважаються сумісництвом.

Профспілка: Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу (п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. N 245). Таким чином, роботодавець не має права приймати Вас на 1 ставку секретаря за сумісництвом. Водночас роботодавець за наявності Вашої згоди може перевести вас на посаду секретаря (1 ставка) та прийняти на посаду керівника гуртка (0,5 ставки) за сумісництвом. Окрім того, потрібно пам'ятати, що робота, яка виконується у випадках, коли за основною роботою працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний посадовий оклад (ставку заробітної плати), якщо оплата його праці по основній та іншій роботах не перевищує повного посадового окладу (ставки заробітної плати) за основним місцем роботи, відноситься до переліку робіт, які не вважаються сумісництвом.
Анна

За скільки днів до звліьнення вчитель має попередити керівництво школи і подати заяву?

Профспілка: Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у вищезазначених випадках.
Світлана

Добрий день! В нашій школі серед вчителів оголосили скорочення. При цьому серед працюючих є працівники, що мають середню спеціальну освіту і звання "старший учитель" та такі, що мають вищу освіту, а також пенсіонери(55-56 років). Хто в цьому випадку може бути скорочений? Чи вважається перевагою при скороченні рівень освіти? Дякую.

Профспілка: При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.Критеріїв визначення кваліфікації працівника законодавство про працю не встановлено. При їх визначенні можуть використовуватись критерії, які в сукупності характеризують виробничу діяльність працівників: наявність певної освіти, стаж і досвід роботи, ставлення до роботи, якість виконуваної роботи, наявність дисциплінарних стягнень чи заохочень тощо.При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників, у зв'язку із змінами в організації виробництва, і праці надається:- сімейним — при наявності двох і більше утриманців;- особам, в сім'ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;- працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;- працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;- учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";- авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;- працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;- особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;- працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.Першочергове право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації надається також:- учасникам бойових дій (п. 13 ст. 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 p.);- інвалідам війни (п. 14 ст. 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 p.);- членам сімей військовослужбовців та партизан, які загинули або померли внаслідок поранення, одержаного при захисті Батьківщини або виконанні інших обов'язків військової служби (п. 14 ст. 15 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993 p.);- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (п. 20 ст. 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 p.); - особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (п.20 ст.9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16 грудня 1993 p.). - дітям війни (відповідно до ст. 5 ЗУ "Про соціальний захист дітей війни”); - особам, віднесеним до 1, 2 категорії осіб, учасникам ліквідації наслідків аварії, віднесеним до 3 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до ст. 20 ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”);- в інших випадках, передбачених законодавством.
Ірина


Згідно яких нормативних документів має працювати Рада трудового колективу. Які її поовноваження.

Профспілка: Статтею 245 Кодексу законів про працю України від 10.12.71р. №322-VIII передбачено право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.Чинним законодавством не передбачені особливі вимоги до формування Ради трудового колективу. Тому до порядку обрання Ради трудового колективу застосовуються загальні правила обрання представницьких органів трудового колективЗаконом СРСР від 17.06.83р. № 9500-X “Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями” (далі – Закон) встановлено основні повноваження трудових колективів в обговоренні та вирішенні громадських, державних, управлінських питань. Відповідно до ст. 19 Закону повноваження трудових колективів здійснюються безпосередньо загальними зборами (конференціями) трудових колективів підприємств, установ, організацій. Загальні збори (конференції) трудових колективів підприємств, установ, організацій розглядають найважливіші питання життя і діяльності трудових колективів. Збори (конференції) трудових колективів підприємств, установ, організацій можуть проводитися також по цехах, відділах, дільницях, бригадах та інших підрозділах.  Конференції трудових колективів проводяться на підприємствах, в установах, організаціях, де скликання зборів утруднене через багатозмінність або територіальну роз'єднаність цехів, відділів, дільниць та інших структурних підрозділів. Делегати на конференцію обираються за нормами і в порядку, що визначаються трудовим колективом.  Питання на розгляд зборів (конференцій) трудових колективів вносяться з ініціативи партійних, профспілкових та інших громадських організацій, адміністрації, органів народного контролю, постійно діючих виробничих нарад, окремих членів колективів, а також із спільної ініціативи адміністрації і громадських організацій. Збори (конференції) трудових колективів скликаються спільно профспілковими комітетами і адміністрацією підприємств, установ, організацій.  Збори (конференції) трудових колективів підприємств, установ, організацій проводяться в міру потреби, але не рідше як два рази на рік.  Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу, а конференція - не менш як дві третини делегатів.
Ірина

Моя колега була принята у школу 7 років назад на декретну відпустку, коли вийшла декретчиця, рік працювала за контрактом, далі знову була прийнята на місце дектретчиці у школі зараз звільняють без надання іншого місця роботи і навіть без попередження випадково взнала про існування наказу про її звільнення. за яких умов адміністрація школи і на підставі яких правових документів її мають право звільнити.

Профспілка: Кодексом про працю України визначено такі підстави припинення трудового договору:1. Угода сторін.2. Закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не вимагає їх припинення. 3. Призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу. 4. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.5. Переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду.6. Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці.7. Набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи. 8. Підстави, передбачені контрактом.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці