|

2015

23 2015, »

³ 5 „  ” ̳ , 2015   2555 . ( – 2727 .), 6 – 2419 ., 6 18  – 2930 .,  – 2681 . ( – 2978 .), , , – 2113 .

,    , 2015 7 « 2015 »,   1379 . 117,3%,   –  1463 . 120,1%.

,     , 22.05.2008 10-/2008 2015   3221 .

,  ,   2015   7 « 2015 »,    ,  , 2003 . 164,4%.

:³, .