Авторизація|

Інструктор з фізкультури дошкільного навчального закладу: особливості оплати праці, атестації, обсяг педагогічного навантаження

5 січня 2017,Публікації » Новини

Інструктор з фізкультури дошкільного навчального закладу: особливості оплати праці, атестації, обсяг педагогічного навантаження1. Як розраховується кількість штатних одиниць інструкторів з фізкультури в дошкільних навчальних закладах? 

У типових штатних нормативах дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 року № 1055, передбачено посаду інструктора з фізкультури з розрахунку 0,125 штатної одиниці на одну групу. Тобто така посада вводиться до штатного розпису дошкільного навчального закладу з урахуванням кількості усіх груп, у тому числі для дітей віком до одного року, від одного до трьох років, від трьох до шести (семи) років, а також різновікових. Також у пункті 15 штатних нормативів зазначено: "у дошкільних навчальних закладах, які мають криті стаціонарні басейни, вводяться посади: інструктора з фізичної культури з розрахунку 0,25 штатної одиниці на кожні 2 групи, з якими проводяться заняття з навчання плаванню".

Це означає, що, якщо в дошкільному навчальному закладі, наприклад, 10 груп, то в штатному розписі навчального закладу має бути передбачено 1,25 ставки, якщо 8 груп – то вводиться 1 ставка. Якщо у цьому ж дошкільному закладі є ще й критий стаціонарний басейн, а заняття з навчання дітей плавання проводять, наприклад, з 7-ма групами, то кількість штатних одиниць інструкторів з фізкультури збільшується на 0,875.

При цьому пункт 2 наказу № 1055 передбачає збереження у штатних розписах ДНЗ посад, які були введені до затвердження Типових штатів. Тому якщо посади інструкторів з фізкультури (плавання) були введені до 04.11.2010 року і їх кількість більша, ніж передбачено типовими штатами, то вони зберігаються.

2. Яке навантаження на ставку у інструктора з фізкультури?

Законом України "Про дошкільну освіту" передбачено, що педагогічне навантаження, тобто час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу, інструктора з фізкультури на ставку становить 30 годин, тобто 6 годин кожного дня при п’ятиденному робочому тижні.

3. Які тарифні розряди встановлюються інструкторам з фізкультури дошкільних навчальних закладів?

Наказом Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 року передбачено, що інструкторам з фізкультури, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста встановлюється:

7 тарифний розряд – інструктору з фізкультури без категорії;

8 тарифний розряд – інструктору з фізкультури другої категорії;

9 тарифний розряд – інструктору з фізкультури першої категорії;

10 тарифний розряд – інструктору з фізкультури вищої категорії.

Тарифні розряди встановлюються за наслідками атестації. При цьому фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в діюЗакону України"Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 7 тарифний розряд. 

4. Як здійснюється оплата праці при викладанні більше, ніж у 8 групах?.

В разі наявності в навчальному закладі більше, ніж 8 груп, у штатному розписі навчального закладу має бути передбачено більше, ніж 1 ставку інструктора з фізкультури. У тому разі, якщо в штатному розписі – 1 ставка інструктора з фізкультури, а груп у садочку більше, ніж 8, то до штатного розпису навчального закладу має бути внесено зміни, а саме приведено його у відповідність із наказом МОН від 04.11.2010 року № 1055, тобто визначено кількість інструкторів з фізкультури у з розрахунку 0,125 штатної одиниці на одну групу.

У такому разі при встановленні інструктору з фізкультури додаткового навантаження за ці години, проводиться оплата понад основний осадовий оклад за тарифікацією. Наприклад, якщо в дошкільному навчальному закладі налічується 10 груп, до штатного розпису має бути введено 1,25 ставки інструктора з фізкультури. Працівникові, який працює на ставку, може бути додатково встановлено навантаження на 0,25 ставки, тобто ще 7,5 годин педагогічного навантаження на тиждень. Таким чином, загалом навантаження цього працівника складатиме 37,5 годин на тиждень. Оплата праці має здійснюватися з урахуванням 37,5 годин. При цьому, обсяг навчальної та  іншої педагогічної роботи, яку може виконувати  інструктор з фізкультури  за  основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується. 

5. Чи зараховується робота на посаді інструктора з фізкультури до стажу, який дає право на виплату надбавки за вислугу років?

Порядок виплати надбавок за вислугу років  педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78.

Відповідно до п. 1 Порядку № 78 педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти виплачуються щомісячні надбавки за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи в таких розмірах:

― понад 3 роки - 10 відсотків;

― понад 10 років - 20 відсотків;

― понад 20 років - 30 відсотків.

До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років  педагогічних та науково-педагогічних працівників зараховується час роботи на посадах, передбачених переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963.Відповідно до цього Переліку посаду інструктора з фізкультури визначено як педагогічну. Тому робота на посаді інструктора з фізкультури зараховується до стажу, який дає право на виплату надбавок за вислугу років.

6. Чи зараховується робота на посаді інструктора з фізкультури до стажу, який дає право на вихід на пенсію за вислугу років? Чи можна одержувати пенсію за вислугу років та одночасно працювати інструктором з фізкультури у дошкільному навчальному закладі? Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Скористатися пільговим виходом на пенсію можуть ті працівники освіти, що мають необхідний стаж роботи на посадах в установах, організаціях, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”.

Постановою КМУ від 04 листопада 1993 року №909 не передбачено такої посади, як інструктор з фізкультури ДНЗ. Тобто, робота на посаді інструктора з фізкультури ДНЗ не дає права на призначення пенсії за вислугу років.

Згідно зі ст.7 Закону України „Про пенсійне забезпечення” пенсії за вислугу у років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

Тобто, особа, якій призначено пенсію за вислугу років, не має права працювати на посадах у закладах і установах, зазначених у всіх розділах постанови КМУ від 04 листопада 1993 року №909.

Таким чином, зважаючи на те, що пенсія за вислугу років не виплачується в період роботи, яка дає право на призначення цієї пенсії та те, що посаду інструктора з фізкультури не віднесено до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, працівник має право одночасно працювати на посаді інструктора з фізкультури та отримувати пенсію за вислугу років.

7. Як проводиться атестація інструкторів з фізкультури?

Педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, в тому числі інструктори з фізичної культури, підлягають атестації, яка є обов'язковою, і здійснюється один раз на п'ять років.

Атестація інструкторів з фізкультури здійснюється на відповідність займаній посаді з присвоєнням таких кваліфікаційних категорій:

-         "спеціаліст" 

-         "спеціаліст другої категорії

-         "спеціаліст першої категорії"

-         "спеціаліст вищої категорії".

Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

8. Як атестується інструктор з фізкультури, який мають повну вищу нефахову освіту?

Статтею 30 Закону України «Про дошкільну освіту» визначено, що педагогічний працівник дошкільного навчального закладу - це особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки. Пунктом 4.1 Типового положення про атестацiю педагогiчних працівників, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 06.10.2010 р. № 930, передбачено, що атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо інструкторів з фізкультури, які мають повну вищу фахову педагогічну освіту (для дошкільних навчальних закладів - повну вищу фахову педагогічну освіту або які мають повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю дошкільна освіта).

Разом з тим, потрібно звернути увагу на те, що згiдно зпунктом 3.26 Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 06.10.2010 року № 930, особи з повною вищою педагогiчною освiтою або iншою повною вищою освiтою, прийнятi на посади педагогiчних працiвникiв за спецiальностями, фахiвцi з яких не готувалися вищими навчальними закладами або пiдготовленi у недостатнiй кiлькостi, за умови проходження ними пiдвищення квалiфiкацiї, атестуються як такi, що мають вiдповiдну освiту.

Зважаючи на зазначене вище, педагогiчнi працiвники, якi працюють у дошкiльних навчальних закладах без вiдповiдної освiти та якi пройшли пiдвищення квалiфiкацiї, атестуються як такi, що мають вiдповiдну освiту. Вони пiдлягають черговiй атестацiї один раз на п’ять рокiв i мають право на присвоєння їм квалiфiкацiйних категорiй за умови вiдповiдностi критерiям, установленим пунктами 4.4–4.6 Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 06.10.2010 року № 930. Таку ж позицію висловлено у листі Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2013 року № 1/9-891 «Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом». 

9. Як атестуються інструктори з фізкультури, які не мають повної вищої освіти? 

Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.

Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії" за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; "спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років; "спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років.

10. Чи зберігається категорія присвоєна за результатами атестації на посаді вихователя при переведенні з посади вихователя на посаду інструктора з фізкультури?

За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації. Тому при переведенні з посади вихователя на посаду інструктора з фізкультури зберігається категорія, встановлена при попередній атестації.

Юридичний відділ КМОППОіНУ 

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці