Авторизация| Регистрация

Щодо атестації педагогічних працівників з умовою

12 січня 2018,Публікації » Новини

Щодо атестації педагогічних працівників з умовоюПунктом 3. Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, передбачена можливість ухвалення атестаційною комісією рішення про визнання працівника таким, що відповідає займаній посаді умовно. У зазначеній нормі, зокрема, визначено, що у разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу, атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією.

Для того, щоб атестаційна комісія могла ухвалити рішення про атестацію на відповідність посаді за умови усунення недоліків у роботі, має бути встановлено, що у роботі працівника є неістотні недоліки, а також те, що ці недоліки не носять системного характеру, внаслідок чого не позначилися на якості навчального та виховного процесів. Також умовою прийняття такого рішення є можливість оперативного та дієвого виправлення недоробок протягом нетривалого часу, як правило, в строк не більше одного року.

У листі МОНУ від 02.12.2016 р. № 2/3-13-2633-16 наголошується, що заходи, які має виконати працівник для усунення недоліків, повинні бути зрозуміло сформульовані у рішенні атестаційної комісії, а також зазначено термін, протягом якого вони повинні бути виконані. Заходи, які пропонуються комісією, мають бути такими, які можна виконати протягом відведеного на це часу.

Запропоновані атестаційною комісією заходи та рекомендації повинні узгоджуватися з відповідними нормативними актами про працю та освіту, з правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів та не виходити за межі посадової інструкції працівника, який атестується. Крім того, визначені атестаційною комісією заходи мають випливати з результатів перевірки професійної діяльності працівника та висновків про недоліки у організації його роботи.

На практиці атестаційні комісії, як правило, пропонують виконати такі заходи, за умови здійснення яких атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність працівника займаній посаді:

• пройти курси підвищення кваліфікації з того чи іншого напряму;

• розробити та виконати індивідуальну програму професійної самоосвіти;

• брати постійну участь у роботі методичного об'єднання вчителів;

• вжити заходів до приведення дидактичних засобів навчання з предмету у відповідність до сучасних вимог до оснащення кабінету (уроку);

• вивчити позитивний педагогічний досвід з предмету, запроваджувати прогресивні освітні технології у професійній діяльності;

• запровадити у навчальній діяльності інформаційно-комунікаційні технології;

• систематично проводити з учнями роботу з вивчення норм і правил техніки безпеки в процесі навчання;

• провести відкритий позакласний захід;

• упорядкувати особисту документацію, ретельно вести класні журнали;

• організувати повсякденну виховну та позакласну роботу з учнями;

• опанувати методику організації дієвої, безконфліктної взаємодії з учнями старших класів;

• оволодіти технологією щодо формування загальнонавчальних умінь, умінь самостійної та самоосвітньої діяльності молодших школярів; життєвих, загально-предметних та предметних компетентностей.

За змістом пункту 3.17 Типового положення атестаційна комісія може прийняти рішення про атестацію за умови усунення певних недоліків лише на відповідність займаній посаді. Не допускається прийняття рішення атестаційною комісією про визнання педагогічного працівника таким, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії чи встановленому тарифному розряді або присвоюють кваліфікаційну категорію (встановлюють високий тарифний розряд) за умови виконання певних заходів або усунення певних недоліків у роботі.

Крім того, у листі МОНУ від 02.12.2016 р. № 2/3-13-2633-16 такж, вказується про те, що необхідно враховувати, що визнання працівника таким, що відповідає займаній посаді умовно, є крайньою мірою і може застосовуватися лише до працівників, які не мали або у встановленому порядку позбавлені раніше присвоєних кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) та педагогічних звань. Не може прийматися рішення атестаційною комісією про визнання вчителя другої, першої, вищої кваліфікаційної категорії або педагогічного працівника з високим тарифним розрядом таким, що відповідає займаній посаді, за умови виконання ним певних заходів.

У разі прийняття рішення про умовну атестацію педагогічного працівника на відповідність займаній посаді, у резолютивній частині атестаційного листа зазначається: 1. Визнати (посада, П. І. Б.) таким, що відповідає займаній посаді, за умови виконання заходів, запропонованих атестаційною комісією; 2. З метою усунення виявлених порушень у організації професійної діяльності (П. І. Б) необхідно: (перераховуються запропоновані заходи); 3. Заслухати виконання (П. І. Б) заходів, запропонованих атестаційною комісією, у (зазначається строк проведення повторної атестації").

Після прийняття рішення "відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій атестаційної комісії" до плану роботи атестаційної комісії вносяться корективи, відповідно до яких у визначений строк має бути проведено повторне засідання комісії, на якому заслуховуватиметься виконання ним рекомендацій комісії та прийматиметься рішення про відповідність його займаній посаді.

До проведення засідання керівник закладу вносить до комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у період з часу останньої атестації та про усунення ним недоліків, на які зазначено у рішенні атестаційної комісії. Таке засідання проводиться у строк, визначений попереднім рішенням, який може не відповідати строкам, зазначеним у пункті 3.8 Типового положення.

За результатами повторного засідання атестаційна комісія може прийняти лише два рішення: відповідає або не відповідає займаній посаді.

Якщо атестаційна комісія приходить до висновку, що працівником виконано рекомендації і усунені виявлені недоліки, вона приймає рішення про відповідність працівника займаній посаді та присвоює кваліфікаційну категорію або встановлює відповідний тарифний розряд. Датою останньої атестації вважається день прийняття рішення про відповідність займаній посаді.

За таких підстав, якщо атестаційною комісією не виявлено недоліків у роботі педагогічного працівника, який не завершив проходження курсів підвищення кваліфікації, вона не може приймати рішення про відповідність такого працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією.

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2018

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я Виплата пенсії особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в період роботи

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці