Авторизація|

Зауваження КМОППОіНУ до законопроекту "Про повну загальну середню освіту"

9 січня 2019,Публікації » Новини

Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України надала зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту», опублікованого на сайті Міністерства освіти і науки України»:

  1. Статтею 23 проекту передбачено, що «педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку, можуть продовжити педагогічну діяльність у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти виключно на основі строкових трудових договорів (контрактів), що укладаються строком не більше ніж на 1 рік і можливим щорічним укладанням нових контрактів строком не більше ніж на 1 рік».

Переведення працівників-пенсіонерів на контрактну форму містить у собі ознаки дискримінації працівників за віком. Конституція України не пов’язує права на працю з віковими обмеженнями. Згідно зі статтею 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності.

Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації» передбачено, що ситуація, за якої особа або група осіб за ознаками віку зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами є дискримінацією.

Вікове обмеження щодо перебування вчителів-пенсіонерів на роботі за безстроковими договорами ставить громадян, які однаковою мірою відповідають вимогам професійної правосуб'єктності, у нерівні правові умови за ознакою віку і таким чином фактично обмежує встановлені  Основним Законом України гарантії рівних можливостей реалізації конституційного  права на працю.

 

Відповідно до Кодексу законів про працю України укладення контракту з працівником, якого було прийнято на роботу за безстроковим трудовим договором, може відбуватися лише за його згодою. Переведення працівника на контракт в односторонньому порядку не допускається. Такі дії не відповідають низці національних та міжнародних  нормативно-правових актів, зокрема Кодексу законів про працю України, рішенню Конституційного Суду України від 9 липня 1998 року № 12-рп/98; Рекомендації Міжнародної організації праці 1980 року № 162 щодо літніх працівників;Рекомендації МОП № 166 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця.

 

  1. Пунктом 4 ст. 23 встановлюється граничне навантаження вчителя (включає не більше 27 навчальних годин на тиждень (1,5 тарифної ставки з урахуванням сумісництва та суміщення посад).

На сьогодні навантаження учителя за основним місцем роботи граничними розмірами не обмежується.

Виконання педагогічними працівниками навантаження більше, ніж на ставку, обумовлюється, у першу чергу, низьким рівнем заробітної плати працівників освіти. Тому заплановане нововведення може призвести до втрати кадрового потенціалу закладів освіти.

Вчителі можуть виконувати педагогічне навантаження за суміщенням за іншими педагогічними посадами, де навантаження на ставку перевищує 18 годин (практичний психолог та соціальний педагог – 40 годин, вихователь групи продовженого дня – 30 годин). Наприклад, вчитель початкових класів, який сьогодні має навантаження на ставку 18 годин, у багатьох випадках виконує навантаження вихователя групи продовженого дня на 0,5 ставки (15 годин). У такому випадку навантаження вчителя разом з суміщенням складає 33 години.

Окрім того, оскільки рівень доходів працівників освіти не стимулює молодь до роботи в навчальних закладах, значний обсяг педагогічного навантаження 27 годин і більше у багатьох випадках обумовлюється наявністю вакантних посад.

  1. У п. 6 ст. 23 законопроекту необхідно передбачити, що розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується його керівником за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.
  2. У статті 22 законопроекту передбачено, що «педагогічні працівники мають трудові права, визначені Законом України «Про освіту», цим та іншими законами України, а також установчими документами і трудовим договором». Зазначене формулювання встановлює вичерпний перелік нормативно-правових актів, якими можуть встановлюватися права  працівників. Пропонуємо п. 2 ст.22 викласти наступним чином: «педагогічні працівники мають трудові права, визначені Законом України «Про освіту», іншими нормативно-правовими актами, а також установчими документами і трудовим договором, галузевими, територіальними, колективними угодами та договорами, правилами внутрішнього трудового розпорядку тощо».
  3. Стаття 38 проекту містить обмеження щодо участі представників трудового колективу у обранні керівника навчального закладу. Так, ст. 38 проекту передбачено, що до участі в роботі конкурсної комісії винятково з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники загальних зборів трудового колективу та/або батьківського самоврядування закладу загальної середньої освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс, громадського об’єднання керівників закладів освіти, первинної профспілкової організації тощо.

Окрім того, у складі конкурсної комісії варто передбачити представника первинної (районної, міської) організації профспілки.

  1. У ст. 28 компетенція загальних зборів трудового колективу обмежується виключно повноваженнями, визначеними законодавством. Тому пропонуємо замість слів «загальні збори загальні збори можуть здійснювати інші повноваження, визначені законодавством» вказати «загальні збори загальні збори можуть здійснювати інші повноваження».
  2. Ст. 38 проекту передбачає підстави дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти, які мають бути передбачені у строковому трудовому договорі:

порушення вимог цього Закону щодо мови освітнього процесу, наповнюваності класів;

порушення вимог статей 30 та 31 Закону України «Про освіту»;

порушення прав учнів чи працівників, що встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених цим Законом;

не усунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

В ст. 38 слід вказати не будь-які порушення, а конкретизувати, що ці порушення мають бути вчинені безпосередньо з вини керівника.

Окрім того, підставою для дострокового звільнення керівника не повинне бути будь-яке неналежне виконання обов’язків, а лише те, яке призводить до суспільно небезпечних наслідків, порушення прав та інтересів учасників освітнього процесу. 

  1. Статтею 54 Закону України «Про освіту» передбачено право педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників на творчу відпустку строком до одного року не частіше одного разу на 10 років. Разом з тим, до сьогодні не розроблено порядку надання такої відпустки. Тому у спеціальних законах, зокрема і у Законі України «Про повну загальну середню освіту», потрібно передбачити підстави та порядок надання творчої відпустки педагогічним працівникам.
  2.  У Законі України «Про повну загальну середню освіту» необхідно передбачити положення щодо діяльності вечірніх (змінних) шкіл II-III ступенів – як освітніх закладів для осіб, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання.

 

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці