Авторизація|

Правила видачі трудової книжки, якщо в день звільнення працівник відсутній на роботі

Публікації » Новини | 18 грудня 2019

Правила видачі трудової книжки, якщо в день звільнення працівник відсутній на роботі

Відповідно до п. 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту, Мiнсоцзахисту вiд 29.07.1993 р. № 58, власник або вповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з унесеним до неї записом про звільнення.

Водночас п. 4.2 Інструкції установлено: якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то роботодавець у цей день надсилає працівникові поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.

Таке повідомлення варто надіслати рекомендованим листом «із повідомленням» роботодавця про отримання листа працівником, оскільки в разі виникнення трудового спору зазначене повідомлення буде додатковим доказом щодо відсутності вини роботодавця в затримці видачі працівнику трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою допускається лише за письмовою згодою працівника.

Якщо письмової згоди на пересилання трудової книжки поштою не отримано, то слід керуватися нормами п. 6.2 Інструкції, відповідно до яких трудові книжки та їх дублікати, що не були одержані працівниками при звільненні, зберігаються протягом двох років у закладі окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на роботі. Після цього строку не затребувані трудові книжки (їх дублікати) зберігаються в архіві протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку їх можна знищити в установленому порядку.

Якщо працівник не може з’явитися особисто для отримання трудової книжки і через певні обставини (наприклад, перебування за кордоном) не бажає (чи не має змоги) отримати трудову книжку шляхом пересилання поштою, він може реалізувати свої права та обов’язки через представництво, тобто має право довірити одержання трудової книжки третій особі. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства (п. 3 ст. 237 Цивільного кодексу України. Представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю (ст. 244 ЦК). Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою, яку представляють (довірителем), іншій особі для представництва перед третіми особами. Для отримання трудової книжки довіреність має бути посвідчена нотаріально. Довіреність особи на одержання трудової книжки, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Якщо працiвник помер (або якщо є судове рiшення про оголошення особи померлою), трудова книжка може бути видана його найближчим родичам пiд розписку або надiслана поштою на їхню вимогу. У трудовiй книжцi померлого працiвника в роздiлi «Вiдомостi про роботу» i дати запису у графi 3 записується: «Роботу припинено у зв’язку зi смертю», далi заповнюється графа 4 - зазначаються дата i номер наказу (розпорядження)

Акція протесту професійних спілок

Публікації » Новини | 17 грудня 2019

Акція протесту професійних спілок

Сьогодні - 17 грудня 2019 року - у Києві Федерація профспілок України, її членські організації провели солідарну акцію профспілок біля Верховної Ради України. Проти лібералізації трудового законодавства та наступу на права профспілок.

12 грудня 2019 року у ВРУ зареєстровано проект закону №2584 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення». Законопроект суперечить низці міжнародних нормативно-правових актів, Конституції України, звужує права та гарантії працівників, запроваджує норми, які містять правову невизначеність.

Так, законопроектом пропонується:

 1. Звільнення працівників на підставі «втрати довіри»: «Власник або уповноважений ним орган в разі втрати довіри до працівника має право з власної ініціативи розірвати з ним трудовий договір». При цьому стаття не містить жодної вказівки на дії працівника, які можуть призвести до втрати довіри. За таких умов будь-який із працівників може бути визнаний таким, що втратив довіру, та звільнений за суб’єктивною оцінкою роботодавця. Така новація призведе до невмотивованих звільнень виключно на основі оціночних суджень. З огляду на це, порушується принцип, за яким розірвання трудового договору з ініціативи власника має застосовуватися лише за визначені законодавством конкретні порушення працівника, які повинні слугувати підставою припинення повноважень посадових осіб і які слід розглядати як юридичний наслідок таких порушень. Звільнення працівників на підставі «втрати довіри» суперечить, зокрема:
  • Європейській соціальній Хартії, ратифікованій у 2006 році (стаття 24: право всіх працівників не бути звільненими без поважних причин для такого звільнення, пов’язаних з їхньою працездатністю чи поведінкою, або поточними потребами підприємства, установи чи служби);
  • Конвенції МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року (ратифікованій Постановою Верховної Ради України від 04.02.1994 р.), за якою «трудові відносини з працівниками не припиняються, якщо тільки немає законних підстав для такого припинення, пов'язаного із здібностями чи поведінкою працівника або викликаного виробничою потребою підприємства, установи чи служби» (стаття 4).
 2. Звільнення працівників за порушення обов'язку нерозголошення комерційної таємниці.Це означає, що працівник, повідомивши, наприклад членам своєї сім’ї розмір своєї заробітної плати чи умови роботи, може бути звільненим.
 3. Звільнення на підставі відсутності на роботі протягом робочого дня без поважних причин. Зазначене положення містить правову невизначеність, оскільки: якщо мається на увазі відсутність працівників упродовж усього робочого дня, то у даному випадку права працівників будуть розширені, а права роботодавців звужені, адже за чинним КЗпПУ для звільнення достатньо відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня. З іншого боку, якщо в законопроекті мається на увазі, що працівник може бути звільненим, якщо він відсутній на роботі упродовж робочого дня протягом певного, не обумовленого мінімальною тривалістю проміжку часу, це означатиме, що прогулом вважатиметься навіть відсутність на роботі протягом, наприклад, 15 хвилин. Тобто, працівник може бути звільненим, у тому числі і за спізнення на роботу.
 4. Звільнення «за невиконання розпоряджень роботодавця або порушення трудових обов'язків визначених трудовим договором, якщо до працівника за це раніше застосовувалося дисциплінарне стягнення». Якщо зазначене положення буде прийняте у такій редакції, працівника можна буде звільнити за невиконання будь-яких розпоряджень роботодавця (навіть не передбачених посадовими обов’язками), а не за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, як це передбачено чинним КЗпПУ.
 5. Додаткова підстава для звільнення керівника, його заступників та головного бухгалтера - зміна власника юридичної особи. Чинна ст. 36 КЗпПУ гарантує працівникам, у тому числі керівникам, заступникам керівників, головним бухгалтерам місце роботи у разі зміни власника підприємства, установи, організації.
 6. Скасовуються гарантії щодо розірвання трудового договору за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника). Надання згоди на звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу – один з механізмів здійснення профспілками контрольної функції та одна з гарантій працівників від незаконного звільнення.
  У ст. 20 Декларації соціального прогресу та розвитку 1969 р. закріплено, що соціальний прогрес і розвиток мають бути спрямовані на постійне підвищення рівня життя всіх членів суспільства, у тому числі шляхом надання повних демократичних свобод професійним спілкам, свободи асоціацій для всіх трудящих, включаючи право на укладення колективних договорів і страйк, визнання права створювати інші організації трудящих; забезпечення можливості для більш широкої участі профспілок в економічному й соціальному розвитку; ефективну участь всіх членів профспілок у вирішенні економічних і соціальних питань ” .
  У статті 5 Європейської соціальної хартії зазначено: «З метою забезпечення здійснення або сприяння здійсненню свободи працівників і роботодавців створювати місцеві, національні або міжнародні організації для захисту своїх економічних і соціальних інтересів та вступати у такі організації Сторони зобов’язуються, що національне законодавство жодним чином не обмежуватиме цю свободу та не використовуватиметься для її обмеження».
 7. Скасовуються гарантії щодо звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю. Так, розробниками законопроекту, пропонується вказати, що «звільнення жінок в період їх вагітності або відсутності на роботі у зв'язку з відпусткою, передбаченою в статті 179 цього Кодексу, є незаконним, за винятком звільнення з причин, не пов'язаних з вагітністю або народженням дитини й наслідками цього або з годуванням дитини.
  Тягар доведення того, що причини звільнення не пов'язані з вагітністю або пологами і з наслідками цього або з годуванням дитини, покладається на роботодавця». Згідно із Законом України від 14 вересня 2006 року Україна взяла на себе зобов’язання вважати обов’язковими для України усі п’ять пунктів статті 8 Європейської соціальної хартії (переглянутої), зокрема забезпечення державою права жінок поєднувати працю з материнством та надання матері додаткових перерв для годування дитини.
  Як вбачається з приписів статті 24 розділу ІІ «Свободи та обов’язки людини і громадянина» Конституції України рівність прав жінки і чоловіка забезпечується, в тому числі, спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Вітаємо з баскетбольним ювілеєм!

Публікації » Новини | 12 грудня 2019

Вітаємо з баскетбольним ювілеєм!

Турніру з баскетболу на Кубок Студентської профспілкової асоціації м.Києва-20!

Володарем ювілейного трофею стала команда Київського національного торговельно-економічного університету.

З позицій квантової фізики 20років-це мить, а для тисяч студентів, що наполегливо тренувалися і самовіддано грали в баскетбол - це роки досягнення цілей і успіху. Висловлюю щиру вдячність тренерам-мотиваторам, завідувачам кафедр фізвиховання, арбітрам за чесне і професійне суддівство; ректорам,які в обмежених економічних умовах знаходять можливості для підтримки студентського спорту, зокрема, баскетболу.

Проектуємо майбутнє університетів сьогодні!

Загальні звітно-виборні збори громадської організації "СПІЛКА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ"

Публікації » Новини | 10 грудня 2019

Загальні звітно-виборні збори громадської організації "СПІЛКА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ"

10 грудня 2019 року відбулися Загальні збори ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України», на яких було заслухано звіт Президента Спілки ректорів за період 2014-2019 роки, очільником обрано ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка Леоніда Губерського. Голову КМОППОіНУ Олександра Яцуня обрано членом президії ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України».

Учасниками Загальних зборів обговорювалися також сучасні виклики і загрози у сфері вищої освіти. Так, голова Профспілки освітян Києва Олександр Яцунь зосередив увагу присутніх, зокрема на:

 • необхідності підвищення рівня оплати праці працівників закладів вищої освіти;
 • загрозах корпоратизації, приватизації, бюрократизації управління ЗВО, та, як наслідок, надмірної залежності закладів вищої освіти від приватного бізнесу (інвесторів, спонсорів тощо);
 • передчасності запровадження фінансування ЗВО за таким критерієм як працевлаштування випускників ЗВО за умови поширеної нелегальної зайнятості.
 • масовому відтоку студентів та викладачів на навчання та роботу за межі України (загалом 18% економічно-активного населення країни перебуває за кордоном).

ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» та профспілкова сторона дійшли згоди щодо проведення низки спільних дій задля недопущення звуження прав учасників освітнього процесу і обмеження автономії закладів вищої освіти при прийнятті законів та інших нормативно-правових актів у сфері вищої освіти.

Фінал ХХ турніру з баскетболу на Кубок СПА м. Києва

Публікації » Новини | 10 грудня 2019

Фінал ХХ турніру з баскетболу на Кубок СПА м. Києва

11 грудня 2019 року в спортивному комплексі НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" (вул. Верхньоключова, 1/26) відбудеться  фінал ХХ турніру з баскетболу серед чоловічих студентських команд на Кубок СПА м. Києва.

Змагання проводяться двадцятий рік поспіль і здобули популярність серед прихильників студентського баскетболу столиці. У цьому році в них взяли участь 10 збірних команд провідних закладів вищої освіти столиці.

О 15.00 відбудеться матч за ІІІ місце між першою та другою командами Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

О 16.30 відбудеться матч за І місце між командами Київського національного торговельно-економічного університету та Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Довіра спілчан й щира подяка за багаторічну плідну роботу в профспілці

Публікації » Новини | 6 грудня 2019

Довіра спілчан й щира подяка за багаторічну плідну роботу в профспілці

5 грудня 2019 року відбулася звітно-виборна конференція в Оболонській районній в м. Києві організації Профспілки працівників освіти і науки України.

Делегати конференції обговорили питання оплати та умов праці, оздоровлення працюючих, колдоговірної роботи, охорони праці, соціально-економічних гарантій працівників освіти та інші.

Роботу організації за звітній період було визнано задовільною, про що була прийнята відповідна постанова.

Освітяни району висловили сердечну вдячність за високий професіоналізм, багаторічну плідну роботу в профспілці, активну діяльність спрямовану на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан Штукатуровій Ірині Іванівні. За активну громадянську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток української освіти Ірину Іванівну було нагородженор почесним знаком Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.».

Від щирого серця бажаємо Ірині Іванівні міцного здоров'я, творчої наснаги, успішного здійснення всіх планів та задумів!

Виплати лікарняних відбуваються в плановому режимі

Публікації » Новини | 29 листопада 2019

Виплати лікарняних відбуваються в плановому режимі

На сайті Міністерства соціальної політики 28.11.2019 року розміщено інформацію про те, що Кабінет Міністрів України збільшив бюджет Фонду соціального страхування на 1,4 млрд. Всі виплати відбуваються у плановому режимі. Щодня кошти єдиного соціального внеску надходять до Пенсійного Фонду та Фонду соціального страхування, а з січня цього року вони перевищили планові надходження на 1,4 млрд грн.

Найближчим часом Міністерство соціальної політики скличе засідання правління Фонду соціального страхування, щоб обрати голову Правління Фонду, сформувати постійні комісії правління та затвердити незалежну аудиторську перевірку Фонду соціального страхування з 1 серпня 2017 року по теперішній час.

Щодо оплати праці вчителю іноземної мови за години роботи в початкових класах

Публікації » Новини | 29 листопада 2019

Щодо оплати праці вчителю іноземної мови за години роботи в початкових класах

Оплата праці працівників закладів та установ освіти здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102, та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", інших нормативно-правових актів.

Відповідно до пункту 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного закладу освіти до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації. У листі від 13.05.2015 р. № 2/4-13-935-15 Міністерство освіти і науки України зазначило, що норма щодо збереження кваліфікаційної категорії при переході педагогічного працівника з однієї посади на іншу застосовується також й при додатковому педагогічному навантаженні працівників.

Додатком 6 до наказу № 557 визначені тарифні розряди, за якими здійснюється оплата праці вчителів закладів загальної середньої освіти. Додатком 6 не передбачено залежності розмірів посадових окладів від того, у яких класах здійснюється викладання того чи іншого предмету.

Таким чином, вчителю англійської мови, який викладає у 1 - 11 класах, оплата праці здійснюється за категорією, присвоєною при атестації, на все його педагогічне навантаження вчителя англійської мови, у тому числі і за години англійської мови в 1 - 4 класах.

Переважне право на залишення на роботі при звільненні на підставі п.1 ст 40 КЗпПУ

Публікації » Новини | 25 листопада 2019

Переважне право на залишення на роботі при звільненні на підставі п.1 ст 40 КЗпПУ

Згідно зі ст. 184 Кодексу законів про працю України звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці (пункт перший ст. 42 КЗпП).

Звітно-виборна конференція ППО Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Публікації » Новини | 22 листопада 2019

Звітно-виборна конференція ППО Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

21 листопада 2019 року в первинній профспілковій організації працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбулася звітно-виборна конференція. Роботу організації за звітній період було визнано задовільною, про що була прийнята відповідна постанова. Головою профкому на наступний період обрано Безуглого Михайла Олександровича.
Ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у своєму виступі зауважив, що «тісна співпраця адміністрації університету та профспілкового комітету є одночасно конструктивною, але і принциповою у питаннях захисту профспілковим комітетом прав та інтересів працівників».
Голова Профспілки працівників освітян м. Києва Яцунь Олександр Михайлович звернув увагу делегатів конференції на загрози і виклики, які постають перед освітянами, і наголосив на нагальній необхідності підвищення рівня соціального захисту працівників закладів освіти.

Солідарна акція протесту профспілок перед будівлею Парламенту

Публікації » Новини | 14 листопада 2019

Солідарна акція протесту профспілок перед будівлею Парламенту

Сьогодні 14 листопада 2019 року освітяни м. Києва взяли солідарну участь у мітингу перед будівлею Парламенту з вимогами до проекту Держбюджету-2020.

Цього дня ВРУ має розглянути проект основного Кошторису на 2020 рік, в якому не враховані пропозиції профспілок щодо необхідності належного фінансування бюджетної сфери. На переконання профспілок, це поставить працівників та їхні сім'ї на межу виживання, призведе до масових скорочень і нової хвилі трудової міграції з країни.

Освітяни вимагали захисту їхніх трудових, соціально-економічних прав та гарантій працівників освіти, зокрема суттєвого підвищення рівня оплати праці працівників галузі та недопущення прийняття драконівських поправок нардепів до зп «Про повну загальну середню освіту».

Солідарна акція профспілок біля Верховної Ради України

Публікації » Новини | 13 листопада 2019

Солідарна акція профспілок біля Верховної Ради України

14 листопада 2019 року Всеукраїнські профспілки та територіальні профоб’єднання, представники трудових колективів вийдуть на солідарну акцію в Києві.

Спілчани проведуть мітинг на площі Конституції з вимогами до проекту Держбюджету-2020 та на підтримку профспілкового проекту Трудового кодексу. Цього дня Верховна Рада України планує розглянути проект Державного бюджету України на 2020 рік, в якому не враховані пропозиції профспілок щодо необхідності належного фінансування галузі освіти, бюджетної сфери, галузей енергетики і промисловості.

На розгляд Парламенту також готується неоліберальний проект Трудового кодексу, який містить дискримінаційні норми щодо трудових прав найманих працівників та загрожує їх колективному захисту.

Проект Державного бюджету 2020: молоді педагоги одержать додаткові виплати, проте суттєвого зростання заробітної плати всім працівникам не заплановано!

Публікації » Новини | 6 листопада 2019

Проект Державного бюджету 2020: молоді педагоги одержать додаткові виплати, проте суттєвого зростання заробітної плати всім працівникам не заплановано!

За інформацією Міністерства освіти і науки України зарплати всіх освітян у новому році мають зрости на 9%. На жаль, це жодним чином не компенсує ні зростання цін на споживчі і неспоживчі товари, ні тарифів..., Щоправда, молоді вчителі зі стажем до 10 років, наприкінці року отримають виплату у розмірі 10 прожиткових мінімумів — майже 21 тис грн. Загалом передбачається, що таку додаткову виплату отримають 73,9 тисяч освітян.

Позитивно оцінюючи такі кроки щодо молодих педагогів, Профспілка освітян м. Києва вимагає підвищення оплати праці всім освітянам. В Державному бюджеті на 2020 рік мають бути враховані видатки на реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 №822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», якою передбачено встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні 2,5 прожиткових мінімумів.

Викликає занепокоєння також недостатній обсяг видатків освітньої субвенції на оплату праці для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти міста Києва. Вкотре наголошуємо на неприйнятності невиконання вимог ст. 61 Закону України «Про освіту» щодо оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників, а також недопустимості запропонованих народними депутатами звужень прав освітян: запровадження для педагогічних працівників 40-годинного робочого тижня, введення обов’язкової сертифікації для всіх педагогічних працівників, які працюють у закладах загальної середньої освіти для здійснення педагогічної діяльності, скасування доплат за окремі види педагогічної діяльності, наукові ступені та вчені звання, надбавки за вислугу років, переведення педагогічних працівників пенсійного віку на строковий трудовий договір, що укладається строком від одного до трьох років.

Щодо Фонду соціального страхування

Публікації » Новини | 5 листопада 2019

Щодо Фонду соціального страхування

30 жовтня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів було розглянуто законопроект 2275.

Стосується він управління Фондом соціального страхування, де з 2000 року управління здійснюється на паритетній основі (по 7 осіб) від застрахованих осіб, від роботодавців, які сплачують страховий внесок на страхування працівників, та від уряду, який бере участь в управлінні фондом, а також здійснює державний нагляд за його діяльністю. Це збалансоване представництво інтересів держави, бізнесу і найманих працівників.

Натомість автори законопроекту запропонували надати перевагу представникам державних органів, виділивши їм в правлінні фонду 10 місць, профспілкам (4 місця) та роботодавцям (4 місця). Приймати рішення і розпоряджатися коштами, які акумулюються у фонді на страхові виплати працівникам при настанні нещасного випадку, хвороби, пологів, реабілітаційного санаторно-курортного лікування тощо тепер фактично буде сторона влади.

Спільний представницький орган профспілок виступив проти законопроекту 2275 та поширив відповідну заяву.

Держава повинна мати два головні пріоритети - обороноздатність і освіту

Публікації » Новини | 5 листопада 2019

Держава повинна мати два головні пріоритети - обороноздатність і освіту

До уваги спілчан!

Опубліковано інтерв'ю Олександра Яцуня в газеті "Освіта України"

Лист-подяка учасникам акції протесту проти звуження прав та гарантій освітян

Публікації » Новини | 30 жовтня 2019

Лист-подяка учасникам акції протесту проти звуження прав та гарантій освітян

Шановні спілчани!

Президія Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України висловлює щиру вдячність за активну участь та моральну підтримку дій та вимог освітян Києва під час проведення мирної громадської акції протесту біля Верховної Ради України проти намірів можновладців щодо звуження трудових і соціально-економічних прав і гарантій працівників галузі...


ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

29.травня

Ювіляри 04.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці