Авторизація|

Лист Міністерства соціальної політики України

Лист Міністерства соціальної політики України на звернення КМОППОіНУ щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення умов праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

list_mnsocpoltiki.pdf [210.35 Kb] (cкачувань: 47)

Методичні рекомендації щодо звітів і виборів

Методичні рекомендації щодо звітів і виборів 1-Vipralena-metodichka-1.rtf [1.21 Mb] (cкачувань: 11)

Лист Міністерства соціальної політики України

Лист Міністерства соціальної політики України на звернення КМОППОіНУ щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення умов праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

list_mnsocpoltiki.pdf [210.35 Kb] (cкачувань: 47)

Лист Міністерства соціальної політики України

Лист Міністерства соціальної політики України на звернення КМОППОіНУ щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення умов праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

list_mnsocpoltiki.pdf [210.35 Kb] (cкачувань: 47)

Роз'яснення МОНМС України щодо колективно-договірного регулювання

Міністерство освіти і науки,                     ЦК Профспілки працівників

молоді та спорту України                            освіти і науки України

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських
 державних адміністрацій

Керівникам навчальних закладів

 

Щодо колективно-договірного регулювання
трудових та соціально-економічних прав та
інтересів працівників та осіб, які навчаються


Рекомендації профспілковим працівникам та активістам для проведення колдоговірної компанії в закладах освіти

Рекомендації профспілковим працівникам та активістам для проведення 
колдоговірної компанії в закладах освіти

(Рекомендації розроблені на основі випуску «Бібліотечка голови профспілкового
 комітету», січень-лютий 2010, № 1-2 (121-122)

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ
ДОГОВОРІВ ТА УГОД

 

І. Робота профспілок всіх рівні має бути спрямована на охоплення колективними договорами і угодами всіх членів профспілок та підвищення ефективності зазначених нормативних актів.

З цією метою рекомендуємо на рівні закладів освіти:

1. Перейти від застосування так званих «відступальних» (антикризових) колективних договорів до «наступальних» колективних договорів з більш високими соціальними гарантіями для працівників.

◊При цьому треба мати на увазі, що жодні поступки в частині дотримання норм трудового законодавства не допустимі!

2. Посилити тиск на адміністрацію (роботодавців), які ухиляються від участі в колективних переговорах, не реагують на вимоги профспілок щодо підвищення соціальних гарантій чи не виконують колективні договори та угоди.

Витяг з рекомендацій ФПУ щодо імплементації норм Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм

Витяг з рекомендацій ФПУ

щодо імплементації норм Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах

 

Генеральна угода на 2010–2012 р.р. є основою для розроблення та укладення галузевих, регіональних угод та колективних договорів.

 

РОЗДІЛ І

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

 

V. Пропонуємо при укладанні колективного договору включати до домовленостей Сторін пункт такого змісту:

Сприяти впровадженню Принципів корпоративного управління. (пункт 1.9 Генеральної угоди).

Рекомендації щодо підготовки до укладання колективного договору, угоди на рівні факультету (підрозділу) ВНЗ м. Києва.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо укладання колективного  договору між адміністрацією та
профспілковим бюро співробітників  факультету (інституту) ВНЗ м. Києва

 

1.      Підготовка до переговорів щодо укладення колективного договору

  • Відповідно до законодавства України (ст. ст. 19,20 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, ст. 3 Закону України “Про колективні договори і угоди”, ст. ст. 12, 243, 246 КЗпП України) саме профспілкові організації (профбюро, профком) мають пріоритетне право представляти і захищати соціально економічні права й інтереси працівників.
  • Будь яка зі сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору або у строки, визначені колдоговором, письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів. Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори. 
  • Відповідно до законодавства України лише профспілкове бюро співробітників факультету (інституту або підрозділу) може бути ініціатором початку переговорів щодо укладення колективного договору, виклавши пропозицію в письмовій формі не раніше, ніж за три місяці до закінчення строку дії колективного договору на попередній рік.
  • Відповідно до ст. 10 Закону України “Про колективні договори і угоди” власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у 7-денний термін після надходження офіційної пропозиції від іншої сторони розпочати переговори.

Орієнтовний порядок проведення конференції трудового колективу ВНЗ м. Києва

Орієнтовний порядок проведення конференції трудового колективу ВНЗ м. Києва

 «___»___________ 20___ року

     Відкриває конференцію голова профкому співробітників ____________ :

Шановни делегати !

На конференцію трудового колективу обрано _______ делегатів (з яких _____ студенти), зареєструвалось ______ делегатів (з них студентів - ______   ).

(Для кворуму потрібно –  _______ делегатів).  Кворум є. Які будуть пропозиції?

Розпочати роботу конференції.

Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.

   Шановні делегати !   В роботі нашої конференції приймає(ють) участь

Витяг із Кодексу України про адміністративні правопорушення

II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Глава 5

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ
ПРАЦІ І ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

Стаття 41-1. Ухилення від участі в переговорах щодо  укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди

Ухилення осіб, які представляють власників або  уповноважені ними органи  чи  профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі  в переговорах  щодо укладення, зміни чи доповнення  колективного договору, угоди, умисне  порушення  встановленого законодавством строку початку переговорів або  незабезпечення  роботи  комісій  з представників сторін чи примирних комісій у  визначений  сторонами переговорів строк тягне за собою  накладення  штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Витяг із Кодексів законів про працю України

Витяг із Кодексів законів про працю України

Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

Глава I

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України

Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.

Закон України "Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року N 3356-XII

З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про колективні договори і угоди

(Вводиться в дію Постановою ВР
   N 3357-XII ( 3357-12 ) від 01.07.93, ВВР, 1993, N 36, ст.362 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами    N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N  6, ст. 49    N  20/97-ВР від 23.01.97, ВВР, 1997, N 11, ст. 89    N 274-VI ( 274-17 ) від 15.04.2008, ВВР, 2008, N 25, ст.240)

Цей Закон визначає  правові  засади  розробки,  укладення  та виконання  колективних  договорів  і   угод   з   метою   сприяння регулюванню трудових відносин та  соціально-економічних  інтересів працівників і власників.

Стаття 1. Колективний договір і угода

Колективний договір,  угода  укладаються  на  основі  чинного законодавства,   прийнятих   сторонами   зобов'язань    з    метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних  відносин і узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених  ними органів.

Витяг із ЗАКОНУ УКРАЇНИ „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

Витяг із ЗАКОНУ УКРАЇНИ
„Про професійні спілки,  їх права та гарантії діяльності”
Цей Закон визначає особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок.

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі застосовуються такі терміни:

професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання);

первинна організація профспілки - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі;

організації профспілки - організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень, наданих статутом та цим Законом;

член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески;

профспілковий орган - орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження;

профспілковий представник - керівник профспілки, її організації, об'єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу;

роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;

працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю.

(стаття 1 у редакції Закону   України від 13.12.2001 р. N 2886-III)

Витяг із КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію - Основний Закон України.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці