Авторизація|

Рекомендації парламентських слухань на тему: «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення»

Проект
СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від ________року № ____
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему:
«Доступність та якість загальної середньої освіти:
стан і шляхи поліпшення»
Учасники парламентських слухань на тему: «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення», що відбулися 23 жовтня 2013 року, розглянувши питання щодо сучасного стану та перспектив розвитку освіти України, подальшого поліпшення її доступності і якості, відзначають таке.
На виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»; Указів Президента України від 2 червня 1998 р. № 580 «Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти», від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 30 вересня 2010 р. № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 25 червня 2013 р. №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» вживалися певні заходи, спрямовані на подолання незадовільного стану і негативних тенденцій у розвитку системи загальної середньої освіти, приведення її у відповідність до потреб особистості, суспільних потреб на підставі забезпечення громадянам рівного доступу до якісних освітніх послуг. Зокрема, до таких заходів належать збільшення видатків на централізовані програми придбання шкільних автобусів, закупівлю навчальних комп’ютерних комплексів, друк підручників; затвердження нових Державних стандартів загальної середньої освіти, навчальних планів і програм.
За час незалежності України закладено підвалини законодавчого та нормативного регулювання загальної середньої освіти, що сприяло її становленню і розвитку та удосконаленню мережі навчальних закладів різних типів.
Однак на нинішньому етапі система загальної середньої освіти в Україні не в повній мірі відповідає сучасним реаліям, потребам суспільства, індивідуальним запитам особистості, інноваційному розвитку економіки та інтеграції в європейський освітній простір. Це вимагає комплексного оновлення освітнього законодавства, починаючи з базового Закону України «Про освіту».

Всупереч світовим тенденціям розвитку освіти, українська середня школа не виконує функції забезпечення рівних можливостей для розвитку і самореалізації всіх дітей, незалежно від стану їх здоров’я, соціального статусу, матеріального становища та освітньо-культурного рівня батьків, національних і регіональних особливостей.

Через хронічне недофінансування сфери освіти державою значну частину видатків на середню освіту фактично перекладено на батьків. Це призвело до сегрегації шкіл за рівнем кадрового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення. Стан шкіл все більше залежить від соціального та матеріального становища батьків, діти яких там навчаються.

Суттєво звужено можливості доступу до якісної освіти дітей з сільської місцевості у порівнянні з мешканцями міст. Про це свідчать результати зовнішнього незалежного оцінювання, яке діти з сільських шкіл упродовж останніх років складають за всіма предметами гірше, ніж їхні однолітки з міських шкіл. У результаті життєві траєкторії та успіх меншою мірою залежать від власних талантів, здібностей, наполегливої праці молодих людей, а більшою – від матеріального становища, соціально-культурного середовища, соціального статусу батьків.

Навчально-матеріальна база багатьох шкіл залишається непридатною для виконання педагогічними колективами вимог, передбачених освітніми стандартами. Дотепер шкільні навчальні кабінети оснащені дидактичними засобами і обладнанням лише на чверть, у країні відсутня індустрія з виготовлення навчальних приладів і шкільного обладнання; близько 200 шкільних будівель перебувають в аварійному стані, понад 1600 потребують капітального ремонту; менше ніж половина загальноосвітніх навчальних закладів забезпечені спортивними майданчиками з необхідним обладнанням, у кожній десятій школі немає спортивного залу, критичним є стан доріг в сільській місцевості.

Незважаючи на збільшення бюджетних видатків на комп’ютеризацію й інформатизацію освіти, насиченість шкіл сучасною комп’ютерною технікою і програмними засобами навчання є недостатньою, у значної кількості шкіл відсутній доступ до мережі Інтернет, чимало педагогічних працівників все ще не володіють чи недостатньо володіють інформаційними педагогічними технологіями тощо.

Невирішеним залишається комплекс проблем, пов’язаних із забезпеченням соціальних стандартів для педагогічних працівників. Невиконання чинного законодавства про освіту в частині фінансування системи освіти, зокрема статті 61 Закону України «Про освіту», низька заробітна плата, побутова невлаштованість, складність професії та її суспільна непошанованість мають наслідком відсутність мотивації як до обрання молодими людьми педагогічного фаху, так і до ефективної педагогічної праці. Це, своєю чергою, призвело не лише до значного підвищення частки педагогічних працівників пенсійного віку, але й стало на перешкоді притоку до шкіл яскравих особистостей з молодої генерації.

Проблемними залишаються також питання реального запровадження інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення права вибору форм навчання і навчального закладу відповідного типу, уповільнене зростання мережі навчально-реабілітаційних центрів.

З метою подальшого забезпечення громадянам рівного доступу до освіти, підвищення її якості і посилення ролі в духовному, економічному, соціальному, інноваційному розвитку суспільства і держави учасники парламентських слухань на тему: «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення» р е к о м е н д у ю т ь:

1. Верховній Раді України:

1.1. розробити нову редакцію Закону України «Про освіту»;

1.2. прискорити розгляд і ухвалення законопроектів та інших актів щодо:

- відновлення державних гарантій педагогічним працівникам щодо оплати праці, які передбачалися статтею 57 Закону України «Про освіту» (реєстр. № 2861, н.д. Гриневич Л.М., Петренко П.Д., Парубій А.В., Пишний А.Г., Ємець Л.О.);

- розміру виплати педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків (реєстр. № 2413, н.д. Кузьменко С.А., Балицький Є.В.);

- зменшення наповнюваності класів у загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у сільській місцевості, з п’яти до трьох (реєстр. № 0906, н. д. Луцький М.Г.; реєстр. № 2768, н.д. Журавський В.С., Пшонка А.В.);

- організації інклюзивного навчання (реєстр. № 2878, н.д. Гриневич Л.М., Сушкевич В.М.);

- спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, закладів позашкільної освіти, спортивних майданчиків (реєстр. № 2157а, н.д. Гриневич Л.М.);

- передбачення в достатньому обсязі в Державному бюджеті та місцевих бюджетах на 2014 рік фінансування Державних програм у галузі освіти;

- підвищення соціальних гарантій педагогічним працівникам, зокрема тим, які працюють в сільській місцевості (питання пільгового забезпечення житлом, надання пільгових кредитів, збільшення матеріальної допомоги молодим спеціалістам, підвищення пенсійного забезпечення; зняття обмежень на реалізацію державних гарантій щодо користування житлом з опаленням та освітленням);

- спрощення процедур державних закупівель (продукти харчування, пальне тощо), які здійснюють установи освіти (зокрема, проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо закупівлі продуктів харчування для загальноосвітніх навчальних закладів, реєстр. № 2668, н.д. Сич О.М.);

- внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів для здійснення видатків на дошкільну, позашкільну освіту та на загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати;

- безкоштовного підвезення дітей та педагогічних працівників у сільській місцевості, передбаченого проектом Закону України про внесення змін до Закону України "Про освіту” (реєстр. №2243, н.д. Дзоз В.О.).

2. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити належне виконання соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України»;

2) забезпечити ліквідацію грошового розриву між розмірами базового тарифного розряду Єдиної тарифної сітки і мінімальною заробітною платою;

3) спростити процедури казначейського обслуговування освітньої галузі та порядку реєстрації фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби, доведення терміну проходження платіжних документів розпорядників коштів після їх перевірки до нормативних термінів, встановлених в системі банківського обслуговування клієнтів;

4) розробити та запровадити новий механізм організації відбору, видання та забезпечення підручниками загальноосвітніх навчальних закладів, передбачивши суттєве розширення їхніх прав на вибір та придбання підручників; вжити відповідних заходів щодо своєчасного виділення коштів для авансування видання підручників;

5) створити надійну інноваційну індустрію розробки і виготовлення сучасних засобів навчання. Передбачити пільгове оподаткування для підприємств, які виробляють технічні засоби навчання;

6) удосконалити систему роботи з обдарованою молоддю;

7) забезпечити децентралізацію і дебюрократизацію управління системою загальної середньої освіти, запровадження принципу відкритої розробки нормативно-правових документів, їх громадську експертизу, апробацію та затвердження; забезпечити реалізацію права на академічні свободи педагогічними працівниками; припинити адміністративне втручання в навчально-виховний процес;

8) розробити і запровадити нову, більш ефективну систему оплати праці педагогів. Передбачити виплату преміальних за якісні показники діяльності вчителів і викладачів в розмірі не меншому від третини посадового окладу педагога;

9) розробити і запровадити механізми забезпечення житлом педагогічних і науково-педагогічних працівників, використати при цьому різні способи отримання житла – надання безкоштовних квартир, виділення безвідсоткових та інших пільгових кредитів на придбання житла, фінансування за схемою «п’ятдесят на п’ятдесят» та інші. Щорічно надавати не менше двох тисяч квартир педагогам;

10) активно підтримати молодих педагогів; виділяти педагогам, які мешкають в сільській місцевості, земельні ділянки;

11) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо:

- змін до глави 14 Бюджетного кодексу України про вдосконалення фінансування дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

- встановлення пенсійного забезпечення педагогічних працівників на рівні, не меншому 80% від середнього заробітку;

12) внести зміни до нормативно-правових актів:

- «Положення про позашкільний навчальний заклад» стосовно середньої наповнюваності груп у гуртках позашкільних навчальних закладів на базі малокомплектних загальноосвітніх шкіл у кількості не менше 5 учнів;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» в частині планування видатків на капітальний ремонт по кожній адміністративній одиниці залежно від існуючого фонду будівель і споруд навчальних закладів, збільшення коефіцієнту при визначенні видатків на утримання шкіл з малою чисельністю учнів;

- «Порядку поділу класів загальноосвітніх навчальних закладів на групи», визначивши необхідну кількість учнів у класі для його поділу: не менше 16 осіб для навчальних закладів у сільській місцевості та 23 особи для закладів, розташованих у містах;

13) прийняти рішення щодо забезпечення кожного навчального закладу медичним персоналом відповідно до встановлених нормативів.

3. Міністерству фінансів України, Міністерству освіти і науки України:

1) розробити та затвердити дієвий механізм фінансування утримання шкільних автобусів, включаючи оплату пального, здійснення поточних ремонтів тощо;

2) переглянути оплату праці начальників відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (міських виконавчих комітетів) та їх працівників та розробити Типові штати відділів (управлінь) освіти;

3) удосконалити формулу розрахунку міжбюджетних трансфертів для забезпечення реальних видатків, необхідних для утримання і розвитку загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Міністерству освіти і науки України:

- розробити відповідні нормативно-правові акти щодо впровадження інклюзивної освіти у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах та запровадження посад асистента-вихователя інклюзивної групи (класу);

- розглянути питання про ефективність функціонування мережі освітніх округів та вжити заходів щодо нормативного-правового забезпечення їх діяльності;

- надати державну підтримку розвитку дистанційного навчання, розповсюдженню електронного підручника;

- до 2015 року забезпечити доступ кожної школи, в тому числі сільської, до широкосмугового швидкісного Інтернету, оновити шкільні бібліотеки, забезпечити їх педагогічними журналами і газетами;

- забезпечити реалізацію принципів громадсько-державного управління навчальними закладами, посилити роль педагогічних і наглядових рад;

- узгодити із європейськими стандартами кількість навчальних предметів у навчальних планах, профілі у старшій школі. Використати європейський досвід інтегрування в одному предметі змісту суміжних наук у межах освітньої галузі;

- змінити співвідношення між інваріантною та варіативною частинами навчальних планів, забезпечивши на варіативну частину не менше ніж 40% навчального часу у межах гранично допустимого навантаження;

- визнати можливість та прийнятність використання в системі загальної середньої освіти, розроблених під державні стандарти альтернативних навчальних програм, кожна з яких пропонує якісно іншу стратегію викладання предмета;

- дозволити школам самостійно обирати програми навчання, навчальні підручники та посібники з числа допущених Міністерством освіти і науки України до використання. Надати школі право працювати за власними робочими навчальною та виховною програмами, що розроблені на основі обраних, з урахуванням запитів та інтересів учнів і потреб місцевої громади;

- забезпечити видання навчальних програм з мов та літератур національних меншин; видання підручників для загальноосвітніх навчальних закладів з мов національних меншин, що вивчаються в інваріантній частині навчальних планів: болгарської, гагаузької, івриту, новогрецької, словацької, що не були видані у попередні роки, у подальшому своєчасно оголошувати конкурс на створення зазначених підручників;

- запровадити всеукраїнські олімпіади з мов і літератур деяких національних меншин за аналогією з олімпіадою з російської мови та літератури;

- створити ринок послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема умови для реального вибору форм, змісту та часу підвищення кваліфікації на платній основі, а також навчального закладу, який надаватиме такі послуги. З цією метою у бюджеті школи повинні бути передбачені необхідні кошти.

5. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, районним державним адміністраціях, органам місцевого самоврядування:

- вжити заходів для забезпечення доступності дошкільної, початкової і базової загальної середньої освіти шляхом збереження і розвитку мережі навчальних закладів;

- переглянути і доповнити регіональні інвестиційні програми будівництва і реконструкції недобудованих та застарілих приміщень сільських навчальних закладів, утримання автопарку шкільних автобусів;

- при формуванні бюджетів на 2014 рік та наступні роки передбачати кошти на фінансування регіональних програм розвитку загальної середньої освіти; придбання та поставки шкільних автобусів для підвезення учнів, педагогів у сільській місцевості та малих монофункціональних містах, селищах, зокрема шахтарських, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання, роботи й дому; комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів та стовідсоткового підключення шкіл до мережі Інтернет; передбачити періодичне оновлення комп’ютерної техніки та її ефективну експлуатацію. Зобов’язати виконкоми рад, держадміністрації щорічно виділяти на це необхідні кошти;

- забезпечувати належне технічне обслуговування та модернізацію технологічного обладнання харчових блоків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

6. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей;

- організацію проведення медичних оглядів, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, а також оцінку їх ефективності;

- здійснення контролю за роботою харчоблоків, організацією харчування, дотримання температурного режиму в приміщеннях, фізичним вихованням, раціональним режимом навчально-виховної діяльності та навчально-виховного навантаження, виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідеміологічного режиму в навчальних закладах;

- проведення заходів щодо гігієнічного виховання та формування у дітей здорового способу життя.

7. Національній академії педагогічних наук України:

- надати пропозиції до законопроекту «Про освіту» (нова редакція), прийняття яких уможливить поширення профільного навчання у старшій школі;

- розробити відповідне навчально-методичне забезпечення для реалізації профільного навчання;

- розробити нормативно-правове та науково-методичне забезпечення впровадження інклюзивного навчання у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

8. Контроль за виконанням Рекомендацій парламентських слухань покласти на комітети Верховної Ради України з питань науки і освіти та з питань бюджету.

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці